Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до музично-естетичної діяльності в класі постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди: видавництво "Мітра"
Анотація
У статті викладено результати теоретичного аналізу поглядів вітчизняних науковців щодо професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, розкрито сутність та зміст його музично-естетичної діяльності в класі постановки голосу. В статье изложены результаты теоретического анализа взглядов отечественных ученых о профессиональной подготовки будущего учителя музыкального искусства, раскрыта сущность и содержание его музыкально-эстетической деятельности в классе постановки голоса. The article presents the results of the theoretical analysis of the national scientists' views on the professional training of a future Music teacher. The authors have revealed the essence and content of his musical and aesthetic activity in the class of voice staging.
Опис
Ключові слова
майбутній вчитель музичного мистецтва, діяльність, музично-естетична діяльність, пыдготовка вчителыв музичного мистецтва, компетенції, постановка голосу, будущий учитель музыкального искусства, деятельность, музыкально-эстетическая деятельность, подготовка будущих учителей музыкального искусства, компетенции, постановка голоса, future Music teacher, activity, musical and aesthetic activity, training future Music teacher, competencies, voice staging
Цитування
Соколова А. В. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до музично-естетичної діяльності в класі постановки голосу / А. В. Соколова, Іньін Цай // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Жешув. ун-т, Пед. ун-т Чендус. ун-ту ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : Мітра, 2019. – С. 385–389.