Робочий зошит з навчального курсу "Педагогічна майстерність"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях до навчального курсу «Педагогічна майстерність» запропоновано систему вправ, схем, таблиць, завдань творчого характеру, виконання яких сприятиме оволодінню основними показниками педагогічної майстерності. Органічне поєднання теоретичного та практичного компонентів допоможе в осмисленні провідних тенденцій педагогічної діяльності, стане в нагоді під час опрацювання курсу, допоможе здійснити діагностику щодо сформованості відповідних умінь та визначить шляхи самоосвіти. Робочий зошит рекомендовано для роботи студентів факультету початкового навчання, природничого факультету, аспірантів, викладачів, методистів, учителів закладів загальної середньої освіти. В методических рекомендациях к учебному курсу «Педагогическое мастерство» предложена система упражнений, схем, таблиц, задач творческого характера, выполнение которых будет способствовать овладению основными показателями педагогического мастерства. Органическое сочетание теоретического и практического компонентов поможет в осмыслении ведущих тенденций педагогической деятельности, пригодится при обработке курса, поможет осуществить диагностику по сформированности соответствующих умений и определит пути самообразования. Рабочая тетрадь рекомендуется для работы студентов факультета начального обучения, естественного факультета, аспирантов, преподавателей, методистов, учителей учреждений общего среднего образования. The methodical recommendations for the training course "Pedagogical skills" offer a system of exercises, schemes, tables, tasks of a creative nature, the implementation of which will contribute to the mastery of the main indicators of pedagogical skills. An organic combination of theoretical and practical components will help to understand the leading trends in teaching, will be useful during the course, will help to diagnose the formation of relevant skills and identify ways of self-education. The workbook is recommended for students of the Faculty of Primary Education, Faculty of Natural Sciences, graduate students, teachers, methodologists, teachers of general secondary education.
Опис
Ключові слова
педагогічна майстерність, учитель початкових класів, початкова школа, педагогічна техніка, спілкування, педагогическое мастерство, учитель начальных классов, начальная школа, педагогическая техника, общение, pedagogical skills, primary school teacher, primary school, pedagogical technique, communication
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з навчального курсу "Педагогічна майстерність" : спец.: 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта : метод. рек. для викл. і студ. пед. ун-тів / Л. С. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [4-те вид., переробл. і допов.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 146 с.