ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В ГІМНАЗІЯХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі архівних і опублікованих джерел проаналізовано форми позакласної роботи в гімназіях Харківської губернії другої половини ХІХ – на початку ХХ століття, як засобу доповнення змісту провідних навчальних дисциплін в умовах жорстокої регламентації освітнього процесу з боку Міністерства народної освіти Російської імперії. В статье на основе архивных и опубликованных источников проанализированы формы внеклассной работы в гимназиях Харьковской губернии второй половины XIX - начала ХХ века, как средства дополнения содержания ведущих учебных дисциплин в условиях жестокой регламентации образовательного процесса со стороны Министерства народного образования империи. This article deals with the forms of extracurricular activities in the public schools of Kharkiv province of the second half of XIX - beginning of XX century as a means of the main subjects content addition under strict regulation of educational process by the Ministry of Education of the Russian Empire.
Опис
Ключові слова
організація позакласної роботи, гімназії Харківської губернії, освітній процес Російської імперії, организация внеклассной работы, гимназии Харьковской губернии, образовательный процесс Российской империи, the organization of extracurricular activities, the gymnasium of the Kharkov province, the educational process of the Russian Empire
Цитування
Мартинова І. С. Організація позакласної роботи в гімназіях Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / І. С. Мартинова // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 119–123.