Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/439
Title: ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВІ НОВАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА У ВНЗ УКРАЇНИ
Authors: Письменицький, А. А.
Keywords: галузь інформаційного права
новації в інформаційному праві
суб’єкти інформаційних правових відносин
інформаційне суспільство
інформаційна юридична відповідальність
отрасль информационного права
новации в информационном праве
субъекты информационных правовых отношений
информационное общество
информационная юридическая ответственность
industry information law
innovations in information law
subjects of informational legal relations
information society
information and legal responsibility
Issue Date: 2014
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Письменицький А. А. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України / А. А. Письменицький // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, ІППО КМПУ ім. Б. Д. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 6. – С. 81–86.
Abstract: Робота присвячена питанням формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових вчень. Ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад інформаційних правових відносин, розвивають правове вчення про інформаційне суспільство. Взаємозв’язок цих концепцій з інформаційними відносинами сприяє формуванню наукової школи теорії інформаційного права. Работа посвящена вопросам формирования в информационном праве новейших теоретических правовых учений. Эти концепции дают новое представление о субъектном и объектном составе информационных правовых отношений, развивают правовое учение об информационном обществе. Взаимосвязь этих концепций с информационными отношениями способствует формированию научной школы теории информационного права. Work on the formation of in the information right the latest theoretical legal doctrines. These concepts give new ideas about subject and object composition information legal relations, develop legal doctrine about the information society. The relationship of these concepts with information relationship contributes to the formation of scientific schools of the theory of information law.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/439
Appears in Collections:Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Письменицький А. А..pdf886.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.