Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню проблеми організації комплексного психолого-педагогічного супроводу інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Розглянуто широке коло нагальних питань, пов’язаних з організацією інклюзивного освітнього середовища, наданням освітніх та корекційно-розвиткових послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку. Сборник содержит научные работы, посвященные освещению проблем организации комплексного психолого-педагогического сопровождения интегрированного и инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями. Рассмотрен широкий круг актуальных вопросов, связанных с организацией инклюзивной образовательной среды, предоставлением образовательных и коррекционно-развивающих услуг детям с нарушениями психофизического развития. The collection contains scientific works devoted to the problem of organizing a comprehensive psychological and pedagogical support of integrated and inclusive education of children with special educational needs. A wide range of urgent issues related to the organization of an inclusive educational environment, the provision of educational and correctional and developmental services to children with mental and physical disabilities are considered.
Опис
Ключові слова
корекційна освіта, інклюзивна освіта, мовленнєвий розвиток, психічний розвиток, уявлення, комунікація, реабілітація, логопедія, заїкання, соціалізація, музикотерапія, арт-терапія, дисграфія, дислекія, алалія, дизартрія, дидактичні ігри, рухливі ігри, коррекционное образование, инклюзивное образование, речевое развитие, психическое развитие, представление, коммуникация, реабилитация, логопедия, заикание, социализация, музыкотерапия, арт-терапия, дисграфия, дислексия, алалия, дизартрия, дидактические игры, подвижные игры, correctional education, inclusive education, speech development, mental development, idea, communication, rehabilitation, speech therapy, stuttering, socialization, music therapy, art therapy, dysgraphia, dyslexia, alalia, dysarthria, didactic games, moving games
Цитування
Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 375 с. : іл.