Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4368
Title: Значення пісочної терапії в психокорекційній роботі
Other Titles: Значение песочной терапии в психокоррекционной работе
Significance of sand therapy in psychorrection work
Authors: Мулявіна, Є. В.
Галій, А. І.
Мулявина, Е. В.
Галий, А. И.
Mulyavina, E.
Galiy, A.
Keywords: пісочна терапія
арт-терапія
психотерапевтична діяльність
песочная терапия
арт-терапия
психотерапевтическая деятельность
sand therapy
art therapy
psychotherapy activity
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Мулявіна Є. В. Значення пісочної терапії в психокорекційній роботі / Є. В. Мулявіна, А. І. Галій // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С 147–149.
Abstract: Піщана терапія - один із експресивних методів терапії. Малюнок, зроблений з піску, є продуктом творчого самовираження, завдяки якому на несвідомо символічному рівні здійснюється відображення внутрішньої напруги та пошук шляхів розвитку. Пісочна терапія - це безкоштовне мистецтво, тому досвід дітей та стрес у іграх з піском майже виключені. Песочная терапия - один из методов экспрессивной терапии. Картина из песка - это продукт творческого самовыражения, посредством которого на неосознанно символическом уровне осуществляются отражение внутреннего напряжения и поиск путей развития. Песочная терапия - свободное искусство, и поэтому опыт детей и стресс в песочных играх практически исключены. Sand therapy is one of expressive therapy methods. A picture made of sand is a product of creative expression, through which, at an unconsciously symbolic level, the reflection of inner tension and the search for ways of development are made. Sand therapy is a free art and therefore children’s experience and stress inthe sand games are almost excluded.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4368
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.