Значення пісочної терапії в психокорекційній роботі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Піщана терапія - один із експресивних методів терапії. Малюнок, зроблений з піску, є продуктом творчого самовираження, завдяки якому на несвідомо символічному рівні здійснюється відображення внутрішньої напруги та пошук шляхів розвитку. Пісочна терапія - це безкоштовне мистецтво, тому досвід дітей та стрес у іграх з піском майже виключені. Песочная терапия - один из методов экспрессивной терапии. Картина из песка - это продукт творческого самовыражения, посредством которого на неосознанно символическом уровне осуществляются отражение внутреннего напряжения и поиск путей развития. Песочная терапия - свободное искусство, и поэтому опыт детей и стресс в песочных играх практически исключены. Sand therapy is one of expressive therapy methods. A picture made of sand is a product of creative expression, through which, at an unconsciously symbolic level, the reflection of inner tension and the search for ways of development are made. Sand therapy is a free art and therefore children’s experience and stress inthe sand games are almost excluded.
Опис
Ключові слова
пісочна терапія, арт-терапія, психотерапевтична діяльність, песочная терапия, арт-терапия, психотерапевтическая деятельность, sand therapy, art therapy, psychotherapy activity
Цитування
Мулявіна Є. В. Значення пісочної терапії в психокорекційній роботі / Є. В. Мулявіна, А. І. Галій // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С 147–149.