«Блакитна троянда» Лесі Українки як модерна драма

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчаючи творчість Л. Українки, можна сказати, що велику увагу письменниця приділяла саме драмі. «Блакитна троянда» – це один з найперших творів поетеси кінця ХIХ початку ХХ століття. Згодом письменниця створить драматичні поеми та соціально-філософські драми :«В катакомбах», «Одержима», «Кассандра» тощо. Изучая творчество Л. Украински, можно сказать, что большое внимание писательница уделяла именно драме. «Голубая роза» - это один из самых первых произведений поэтессы конца ХIХ начала ХХ века. В последствии писательница создаст драматические поэмы и социально-философские драмы: «В катакомбах», «Одержимая», «Кассандра» и другие. Studying the work of L. Ukrainsky, we can say that the writer paid much attention to the drama. The Blue Rose is one of the very first works of the poetess of the late 19th and early 20th centuries. Subsequently, the writer will create dramatic poems and socio-philosophical dramas: "In the Catacombs", "Possessed", "Cassandra" and others.
Опис
Ключові слова
українська література, Українка Л., модерна драма, студентські роботи, украинская литература, Украинка Л., современная драма, студенческие работы, Ukrainian Literature, Ukrainka L., modern drama, student work
Цитування
Нагорна О. М. «Блакитна троянда» Лесі Українки як модерна драма / О. М. Нагорна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 106–107.