Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій у романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Індивідуальний стиль письменника реалізується в його творчості, адже в художньому тексті митець послуговується певними мовними одиницями. У художньому мовленні відображається модель світу письменника в мовних знаках, тому вивчення мови художніх творів –це спосіб дослідження мовної особистості автора. Индивидуальный стиль писателя реализуется в его творчестве, ведь в художественном тексте художник пользуется определенными языковыми единицами. В художественной речи отображается модель мира писателя в языковых знаках, поэтому изучение языка художественных произведений - это способ исследования языковой личности автора. The individual style of the writer is realized in his work, because in the artistic text the artist uses certain language units. Artistic speech reflects the model of the writer's world in linguistic signs, so the study of the language of works of art is a way to study the linguistic personality of the author.
Опис
Ключові слова
Шкляр В., історичний роман, структурно-семантичні особливості, стилістичні засоби, чорний ворон, Шкляр В., исторический роман, структурно-семантические особенности, стилистические средства, черный ворон, Shklyar V., historical novel, structural and semantic features, remnant, stylistic means, студентські роботи, студенческие работы, students work
Цитування
Баско Н. Ю. Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій у романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон» / Н. Ю. Баско // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 7–9.