Неповні речення у поетичних текстах Ліни Костенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ліна Костенко – одна з найяскравіших представниць української літератури ХХ – початку XXI століття. Мова її поезії с це високий художній зразок. Мовотворчість Ліни Костенко характеризується емоційною виразністю, глибокою психологічною напруженістю, багатоплановістю формально-синтаксичних побудов, семантичними нарощеннями в лексичних і граматичних засобах для відображення мовної картини світу у поетичних образах. Лина Костенко одна из самых ярких представительниц украинской литературы ХХ-начала XXI века. Язык ее поэзии – это высокий художественный образец. Языкотворчество Лины Костенко характеризуется эмоциональной выразительностью, глубокой психологической напряженностью, многоплановостью формально-синтаксических построений, семантическими наращиванию в лексических и грамматических средствах для отображения языковой картины мира в поэтических образах. Lina Kostenko – one of the brightest representatives of the Ukrainian literature of the XX - the beginning of the XXI century. The language of her poetry is a high artistic example. Lina Kostenko's language creation is characterized by emotional expressiveness, deep psychological tension, multifaceted formal-syntactic constructions, semantic increments in lexical and grammatical means to reflect the linguistic picture of the world in poetic images.
Опис
Ключові слова
неповні речення, поетичні тексти, Ліна Костенко, поетична спадщина, неполные предложения, поэтические тексты, Лина Костенко, поэтическое наследие, incomplete sentences, poetic texts, Lina Kostenko, poetic heritage, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Борозінець І. В. Неповні речення у поетичних текстах Ліни Костенко / І. В. Борозінець // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 11–13.