Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4323
Title: Вплив наукових поглядів І. В. Жилінкової на формування та розвиток теорії сімейних договорів
Other Titles: Влияние научных взглядов И. В. Жилинковой на формирование и развитие теории семейных договоров
The influence of the scientific views of I. V. Zhilinkova on the formation and development of the theory of family contracts
Authors: Пономаренко, О. М.
Ponomarenko, O.
Keywords: сімейне право
харківська цивілістична школа
сімейний договір
шлюбний договір
семейное право
харьковская цивилистическая школа
семейный договор
брачный договор
family law
Kharkiv Civil School
family contract
marriage contract
Issue Date: 2019
Publisher: Громадська організація «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії у сфері права» ; видавництво «Право»
Citation: Пономаренко О. М. Вплив наукових поглядів І. В. Жилінкової на формування та розвиток теорії сімейних договорів / О. М. Пономаренко // Спогади про Людину, Вченого, Науковця (до 60-річчя від дня народження професора Ірини Володимирівни Жилінкової) / за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – Харків : Право, 2019. – С. 182–194.
Abstract: Теорія сімейного договору активно розвивається, удосконалюється, і це є закономірним та природним явищем. Але в основу всіх без винятку досліджень у сфері договірного регулювання сімейних відносин покладені ідеї, які були запропоновані та впроваджені Іриною Володимирівною Жилінковою. Немає жодної наукової праці, присвяченої сімейним договорам, у якій би не аналізувався і не розвивався творчий спадок І. В. Жилінкової. Теория семейного договора активно развивается, совершенствуется, и это закономерное и естественное явление. В основу всех без исключения исследований в сфере договорного регулирования семейных отношений положены идеи, которые были предложены и внедрены Ириной Владимировной Жилинковой. Нет ни одной научной работы, посвященной семейным договорам, в которой бы не анализировалось и не развивалось творческое наследие И. В. Жилинковой. The theory of the family contract is actively developing, improving, and this is a natural and natural phenomenon. All research in the field of contractual regulation of family relations, without exception, is based on the ideas that were proposed and introduced by Irina Vladimirovna Zhilinkova. There is not a single scientific work devoted to family contracts, which would not analyze and develop the creative heritage of I. V. Zhilinkova.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4323
ISBN: 978-966-937-647-3
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.