Розвиток навичок критичного мислення майбутніх вчителів музики в різних видах професійної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтована актуальність дослідження процесу розвитку навичок критичного мислення майбутніх учителів музики в різних видах професійної діяльності, а також теоретично обґрунтувано методи розвитку навичок критичного мислення майбутніх учителів музики в умовах музично-педагогічної освіти в контексті різних видів їх професійної діяльності. В статье обоснована актуальность исследования процесса развития навыков критического мышления будущих учителей музыки в различных видах профессиональной деятельности, а также теоретически обоснованы методы развития навыков критического мышления будущих учителей музыки в условиях музыкально-педагогического образования в контексте различных видов их профессиональной деятельности. The article substantiates the relevance of the study of the process of developing critical thinking skills of future music teachers in various types of professional activities. The purpose of the article is to reveal the features of the development of critical thinking skills of future music teachers in the context of music-pedagogical education in the context of different types professional activity.
Опис
Ключові слова
розвиток особистості, критичне мислення, майбутні вчителі музики, професійна діяльність, студентські роботи, развитие личности, критическое мышление, будущие учителя музыки, профессиональная деятельность, студенческие работы, personality development, critical thinking, future music teachers, professional activity, student work
Цитування
Шибаєва О. К. Розвиток навичок критичного мислення майбутніх вчителів музики в різних видах професійної діяльності / О. К. Шибаєва // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 51–55.