Принципи графічного дизайну як основа проектної культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті висвітлюється багатовимірність принципів, творчих завдань графічного дизайну, вказується на потребу нових сучасних розробок у сфері графічного дизайну, які повинні базуватися на синтезі використання комп’ютера й традиційних методик. В статті розкривається поняття графічного дизайну як проектної художньо-творчої діяльності, що спрямована на розробку рекламного образу товару і здійснювана в рамках творчої стратегії рекламної кампанії. В статті також розглянуто сім найбільш ефективних способів розташування елементів рекламного оголошення, на які звертають увагу фахівці. В данной статье освещается многомерность принципов, творческих задач графического дизайна, указывается на необходимость новых современных разработок в области графического дизайна, которые должны базироваться на синтезе использования компьютера и традиционных методик. В статье раскрывается понятие графического дизайна как проектной художественно-творческой деятельности, направленной на разработку рекламного образа товара и осуществляемая в рамках творческой стратегии рекламной кампании. В статье также рассмотрены семь наиболее эффективных способов расположения элементов рекламного объявления, на которые обращают внимание специалисты. This article highlights the multidimensionality of the principles, creative tasks of graphic design, points to the need for new modern developments in the field of graphic design, which should be based on a synthesis of computer use and traditional techniques. The article reveals the concept of graphic design as a project artistic activity, aimed at developing an advertising image of the product and carried out within the creative strategy of the advertising campaign. The article also discusses the seven most effective ways to place the elements of the advertisement, which experts pay attention to.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, фірмовий стиль, традиційні і комп’ютерні методики, проектна культура, графический дизайн, фирменный стиль, традиционные и компьютерные методики, проектная культура, graphic design, corporate identity, traditional and computer techniques, project culture, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Гавришова Н. Ф. Принципи графічного дизайну як основа проектної культури / Н. Ф. Гавришова // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 45–50.