Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4318
Title: Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору
Other Titles: Проблемы нормативного определения требований к сторонам алиментного договора
Problems of the regulatory definition of requirements for the parties to the alimony contract
Authors: Пономаренко, О. М.
Keywords: аліментний договір
сімейний договір
алиментный договор
семейный договор
alimony contract
family contract
Issue Date: 24-May-2019
Publisher: Пономаренко О. М. Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору / О. М. Пономаренко // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, Харків, 24 трав. 2019 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 186–191.
Abstract: Сторонами аліментного договору є платник та одержувач аліментів. На стороні платника та одержувача аліментів можуть виступати виключно фізичні особи, які перебувають у сімейних та (або) родинних зв’язках, незалежно від того, чи заснований їх обов’язок надавати утримання (право отримувати аліменти) на законі. Якщо аліментний договір спрямований на визначення порядку виконання заснованого на законі обов’язку надавати утримання, сторонами такого правочину є: особа, яка відповідно до закону має право на утримання (одержувач аліментів) та особа, на яку відповідно до закону покладений обов’язок сплачувати аліменти (платник аліментів). Сторонами алиментного договора является плательщик и получатель алиментов. На стороне плательщика и получателя алиментов могут выступать исключительно физические лица, которые находятся в семейных и (или) родственных связях, независимо от того, основан их обязанность предоставлять содержание (право получать алименты) на законе. Если алиментный договор направлен на определение порядка выполнения основанного на законе обязанности предоставлять содержание, сторонами такого договора являются: лицо, которое в соответствии с законом имеет право на содержание (получатель алиментов) и лицо, на которое в соответствии с законом возложена обязанность платить алименты (плательщик алиментов). The parties to the alimony agreement are the payer and the recipient of the alimony. On the side of the payer and the recipient of alimony, only individuals who are in family and (or) kinship ties can act, regardless of whether their obligation to provide maintenance (the right to receive alimony) is based on the law. If an alimony agreement is aimed at determining the procedure for fulfilling the obligation to provide maintenance based on the law, the parties to such an agreement are: a person who, in accordance with the law, has the right to maintenance (the recipient of the alimony) and the person who, in accordance with the law, is obliged to pay the alimony alimony).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4318
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.