Европейская цепь литературной преемственности – Ж. Санд, И. С. Тургенев, Э. Золя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Взаимосвязи И. С. Тургенева с французской литературой, с Ж. Санд, П. Мериме, Г. Флобером, Г. де Мопассаном, Ж. и Э. Гонкурами, Э. Золя – один из важных аспектов изучения мировых литературных взаимодействий. Цель статьи состоит в том, чтобы сходство писателей в литературной преемственности рассмотреть как вытекающее из общих особенностей европейской социальной и культурной жизни второй половины XIX века. В статье анализируется тема литературной преемственности русских и французских писателей – Ж. Санд, И.С. Тургенев, Э. Золя. Отношение к творчеству Жорж Санд в России носило особый характер, И. С. Тургенев заявлял о признании ее таланта и преклонении перед ним. Интерес вызывают и взаимоотношения Тургенева с Э. Золя, чьи романы на родине не привлекли внимания взыскательной французской публики. Тургенев был абсолютно прав, полагая, что от общения Жорж Санд и Э. Золя с русскими читателями будет взаимная польза. Европейские интересы были вполне понятны в общем плане мировоззрения той эпохи, задачи эпохи в той или иной форме были в центре внимания произведений Жорж Санд, И. С. Тургенева, Э. Золя. Неразрывная связь любовной темы с темой политической – характерная особенность западноевропейских романов XIX века. Разносторонние аспекты любви проходят через все творчество И. С. Тургенева, Ж. Санд, Э. Золя. Тематика неумолимо бегущего времени, стихийных сил природы, любви-страсти нашла свое полное воплощение в повестях и романах Жорж Санд, Тургенева, Золя. В сопоставлении с непостижимой красотой и равнодушием природы герои Тургенева и Жорж Санд осознают свою «эмоциональность». Органическое сплетение, слияние социальной и лирической тем составляют содержательную и структурную основу как тургеневских романов, так и повестей Жорж Санд. В работе мы пришли к выводу, что прочные и многогранные личные и творческие связи Тургенева и крупнейших писателей Франции Жорж Санд и Э. Золя вписали яркие страницы в историю традиционных русско-французских литературных отношений. Взаємозв'язок І. С. Тургенєва з французькою літературою, з Ж. Санд, П. Меріме, Г. Флобером, Г. де Мопассаном, Ж. і Е. Гонкурами, Е. Золя - один з важливих аспектів вивчення світових літературних взаємодій. Мета статті полягає в тому, щоб схожість письменників в літературній спадкоємності розглянути як випливає із загальних особливостей європейської соціальної та культурного життя другої половини XIX століття. У статті аналізується тема літературної наступності російських і французьких письменників - Ж. Санд, І. С. Тургенєв, Е. Золя. Ставлення до творчості Жорж Санд у Росії носило особливий характер, І. С. Тургенєв заявляв про визнання її таланту і схилянні перед ним. Інтерес викликають і взаємини Тургенєва з Е. Золя, чиї романи на батьківщині не притягнули уваги вимогливої ​​французької публіки. Тургенєв був абсолютно прав, вважаючи, що від спілкування Жорж Санд і Е. Золя з російськими читачами буде взаємна користь. Європейські інтереси були цілком зрозумілі в загальному плані світогляду тієї епохи, завдання епохи в тій чи іншій формі були в центрі уваги творів Жорж Санд, І. С. Тургенєва, Е. Золя. Нерозривний зв'язок любовної теми з темою політичної - характерна особливість західноєвропейських романів XIX століття. Різнобічні аспекти любові проходять через усю творчість І. С. Тургенєва, Ж. Санд, Е. Золя. Тематика невблаганного часу, стихійних сил природи, любові-пристрасті знайшла своє повне втілення в повістях і романах Жорж Санд, Тургенєва, Золя. У зіставленні з незбагненною красою і байдужістю природи герої Тургенєва і Жорж Санд усвідомлюють свою «емоційність». Органічне сплетіння, злиття соціальної і ліричної тим становлять змістовну і структурну основу як тургеневских романів, так і повістей Жорж Санд. У роботі ми прийшли до висновку, що міцні і багатогранні особисті і творчі зв'язки Тургенєва і найбільших письменників Франції Жорж Санд і Е. Золя вписали яскраві сторінки в історію традиційних російсько-французьких літературних взаємин. The relationship of I.S.Turgenev with French literature, J. Sand, P. Merimet, Flaubert, G. de Maupassant, J. and E. Goncourt, E. Zola is one of the important aspects of the study of world literary interactions. The purpose of the article is to consider the similarity of writers in literary continuity as follows from the general characteristics of European social and cultural life in the second half of the 19th century. The article analyzes the theme of the literary continuity of Russian and French writers - J. Sand, I. S. Turgenev, E. Zola. The attitude to the work of Georges Sand in Russia was of a special nature, I. S. Turgenev declared the recognition of her talent and admiration for him. Interest is also aroused by the relationship between Turgenev and E. Zola, whose novels in his homeland did not attract the attention of the demanding French public. Turgenev was absolutely right in thinking that there would be mutual benefit from the communication of Georges Sand and E. Zola with Russian readers. European interests were quite understandable in general terms of the world outlook of that era, the task of the era in one form or another was the focus of the works of Georges Sand, I.S.Turgenev, E. Zola. The inextricable connection between the love theme and the political theme is a characteristic feature of Western European novels of the 19th century. Versatile aspects of love run through all the works of I.S.Turgenev, J. Sand, E. Zola. The theme is inexorably running time, the elemental forces of nature, love-passion found its full embodiment in the stories and novels of Georges Sand, Turgenev, Zola. In comparison with the incomprehensible beauty and indifference of nature, the heroes of Turgenev and Georges Sand are aware of their "emotionality". Organic interweaving, the fusion of social and lyrical themes constitute the content and structural basis of both Turgenev's novels and the stories of George Sand. In this work, we came to the conclusion that the strong and multifaceted personal and creative ties between Turgenev and the largest French writers Georges Sand and E. Zola have written bright pages in the history of traditional Russian-French literary relations.
Опис
Ключові слова
литературная преемственность, Санд Ж., Тургенев И. С., Золя Э., русско-французские литературные отношения., літературна наступність, Санд Ж., Тургенєв І. С., Золя Е., російсько-французькі літературні відносини, literary continuity, Sand G., Turgenev I. S., Zola E., RussianFrench literary relations
Цитування
Разуменко И. В. Европейская цепь литературной преемственности – Ж. Санд, И.С. Тургенев, Э. Золя / И. В. Разуменко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство / [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – Вип. 3(93). – С.143–161.