Методичні рекомендації з курсу "Методика викладання дисциплін кваліфікації (вокал). Самостійна робота

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; видавництво "Мітра"
Анотація
Самостійна робота є одним з головних резервів підвищення якості фахової підготовки музично-педагогічних кадрів на факультеті мистецтв. Під час виконання завдань з самостійної роботи магістр доповнює та закріплює знання, вміння та навички теоретичних і практичних основ викладання вокалу, що слугуватимуть формуванню професійних якостей майбутнього викладача музичного мистецтва у подальшій виконавській та педагогічній діяльності. Самостоятельная работа является одним из главных резервов повышения качества профессиональной подготовки музыкально-педагогических кадров на факультете искусств. Во время выполнения заданий по самостоятельной работы магистр дополняет и закрепляет знания, умения и навыки теоретических и практических основ преподавания вокала, которые будут служить формированию профессиональных качеств будущего преподавателя музыкального искусства в его дальнейшей исполнительской и педагогической деятельности. Independent work is one of the main reserves for improving the quality of professional training of music and teaching staff at the Faculty of Arts. While performing tasks on independent work, the master complements and consolidates the knowledge, skills and abilities of theoretical and practical bases of teaching vocals that will serve to form the professional qualities of the future teacher of music in further performing and pedagogical activities.
Опис
Ключові слова
методика викладання вокалу, самостійна робота, самоосвіта, засоби контролю, методика преподавания вокала, самостоятельная работа, самообразование, средства контроля, methods of teaching vocals, independent work, self-education, means of control
Цитування
Кузьмічова В. А. Методичні рекомендації з курсу "Методика викладання дисциплін кваліфікації (вокал)". Самостійна робота : (для магістрів ден. та заоч. форми навч. вищ. пед. навч. закл. спец.: Музичне мистецтво ) / В. А. Кузьмічова. – Харків : Мітра, 2019 – 32 с.