Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4242
Title: Писемне мовлення і графічна комунікація: прагматичні лінії перетину
Other Titles: Письменная речь и графическая коммуникация: прагматичные линии пересечения
Written speech and graphic communication: pragmatic lines of intersection
Authors: Аленіна, Т. О.
Keywords: писемне мовлення
графічна комунікація
прагматичні лінії перетину
графеміка
мовні знаки
письменная речь
графическая коммуникация
прагматические линии пересечения
графемика
языковые знаки
written speech
graphic communication
pragmatic lines of intersection
grapheme
language signs
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Аленіна Т. О. Писемне мовлення і графічна комунікація: прагматичні лінії перетину / Т. О. Аленіна // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 6–7.
Abstract: Проблема вивчення специфіки функціювання одиниць графеміки належить до таких, що потребують міждисциплінарного підходу. Положення про мотивованість мовних знаків системою екстра-та інтралінгвальних чинників, поступ, розвиток та можливість трансформації одиниць мовної системи, взаємозв'язок між усною й писемною формами мовлення, зокрема змістом і формою його вираження, належать до методологічних постулатів мовознавства, що не є новими, однак потребують розвитку з урахуванням нових дослідницьких парадигм. Проблема изучения специфики функционирования единиц графемики относится к требующих междисциплинарного подхода. Положение о мотивированности языковых знаков системой высшего и интралингвальних факторов, продвижение, развитие и возможность трансформации единиц языковой системы, взаимосвязь между устной и письменной формами речи, в частности содержанию и форме его выражения, относящиеся к методологическим постулатов языкознания, не являются новыми, однако нуждаются в развитии с учетом новых исследовательских парадигм. The problem of studying the specifics of the functioning of grapheme units is one that requires an interdisciplinary approach. The position on the motivation of language signs by a system of higher and intralingual factors, the promotion, development and possibility of transformation of units of the language system, the relationship between oral and written forms of speech, in particular the content and form of its expression, are not new, but need development taking into account new research paradigms.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4242
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аленіна Т. О. .pdf646.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.