Мовленнєві жанри: лакуни української пареміології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Комунікація посідає одне з провідних місць у житті нашого етносу, що послідовно відображається в зазначеному збірнику. У сучасному мовознавстві на сьогодні вже є досвід вивчення комунікативних законів, репрезентованих у прислів’ях і приказках, фрагментарно розглядалася проблема МЖ в українській пареміології, але наявність лакун у цьому напрямку очевидна, і звісно, потребує розвитку. Коммуникация занимает одно из ведущих мест в жизни нашего этноса, последовательно отражается в указанном сборнике. В современном языкознании сегодня уже есть опыт изучения коммуникативных законов, представленных в пословицах и поговорках, фрагментарно рассматривалась проблема МЖ в украинском паремиологии, но наличие лакун в этом направлении очевидна, и конечно, нуждается в развитии. Communication occupies one of the leading places in the life of our ethnos, is consistently reflected in this collection. In modern linguistics today there is already experience in studying the communicative laws presented in proverbs and sayings, the problem of MJ in Ukrainian paremiology has been considered in fragments, but the presence of gaps in this direction is obvious and, of course, needs to be developed.
Опис
Ключові слова
мовленнєві жанри, лакуни, українська пареміологія, комунікації, мова, речевые жанры, лакуны, украинская паремиология, коммуникации, речь, speech genres, lacunae, Ukrainian paremiology, communications, speech, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Тищенко І. А. Мовленнєві жанри: лакуни української пареміології / І. А. Тищенко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 38–40.