Asymétrie dans la traduction anglais français dans la langue de la publicité

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Le but de l'étude est de créer un corpus d'un dictionnaire asymétrique de la publicité anglaise et française pour créer des expressions stables en traduction, dont l'utilisation améliorera la qualité de la traduction et simplifiera son processus. Метою дослідження є створення корпусу асиметричного словника англо- та франкомовної реклами для створення сталих виразів у перекладі, використання яких сприятиме покращенню якості перекладу та спрощенню його процесу. Целью исследования является создание корпуса асимметричного словаря англо и франкоязычной рекламы для создания устойчивых выражений в переводе, использование которых будет способствовать улучшению качества перевода и упрощению его процесса. The aim of the study is to create a corpus of asymmetric dictionary of English and French advertisement to create set expressions in translation, the use of which will improve the quality of translation and simplify its process.
Опис
Ключові слова
traduction, corps du dictionnaire, asymétrie interlinguale, vocabulaire, переклад, корпус словника, міжмовна асиметрія, словник, перевод, корпус словаря, межъязыковая асимметрия, словарь, translation, dictionary corpus, interlingual asymmetry, dictionary
Цитування
Калініченко Т. М. Asymétrie dans la traduction anglais français dans la langue de la publicité / Т. М. Калініченко // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Харків, 27 лют. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : НЮУ, 2020. – С. 71–74.