Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є критичний аналіз доктринальних тлумачень принципу свободи волі в праві щодо їх методологічної обґрунтованості до потреб юридичної практики демократичної, правової, соціальної держави. Автори розкривають недоліки метафізичного методу тлумачення свободи волі, який провокує свавілля в юридичній практиці. Аргументується тлумачення принципу свободи волі на основі досягнутого європейського цивілізаційного рівня розвитку методології права та юридичної практики взаємоузгодження принципу свободи волі з іншими принципами права в їхній системі та відповідно до глобальних тенденцій утвердження принципів гуманізму, рівності прав людини, соціальної справедливості, верховенства права. Целью статьи является критический анализ доктринальных толкований принципа свободы воли в праве на предмет их методологической обоснованности к требованиям юридической практики демократического, правового, социального государства. Авторы раскрывают недостатки метафизического метода толкования свободы воли, провоцирующего произвол в юридической практике. Аргументируется толкование свободы воли на основе достигнутого европейского цивилизационного уровня развития методологии права и юридической практики согласования принципа свободы воли с другими принципами права в их системе и в соответствии с глобальными тенденциями утверждения принципов гуманизма, равенства прав человека, социальной справедливости, верховенства права. The purpose of the study of the problem is to critically analyze the doctrinal interpretations of the principle of free will in the right for their methodological substantiation to the needs of the legal practice of a democratic, rule of law and social state. The authors reveal the shortcomings of the metaphysical method of interpreting free will, which provokes arbitrariness in legal practice. The interpretation of the principle of free will on the basis of the achieved European civilizational level of development of the methodology of law and legal practice of reconciling the principle of free will with other principles of law in their system and in accordance with the global trends of the principles of humanism, equality of human rights, social justice, the rule of law. The study concludes that there is a global tendency to interpret the principle of free will from subjective, arbitrariness based in hierarchical society, to objective, based on a combination of imperative and dispositive methods of legal regulation. In European binding law, in particular, this understanding of free will has been transformed into the doctrine of an equivalent (just) treaty. On this basis, a reform is introduced, which provides for the replacement of the principle of «autonomy of the private will» in the basis of the freedom of contract for enhanced protection of the «weak side», in particular the consumer, not burdened with the knowledge and experience of a professional entrepreneur.
Опис
Ключові слова
принципи права, свобода волі, методологія, метафізика, діалектика, принципы права, свобода воли, методология, метафизика, диалектика, principles of law, free will, methodology, metaphysics, dialectics
Цитування
Процевський В. О. Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики / В. О. Процевський, В. І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право / [Редкол.: В. О. Процевський (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 31. – С. 7–23.