Лекторська практика в імперській провінції: (з неопублікованих лекційних курсів, щоденників та спогадів професора М. М. Бережкова)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя
Анотація
У статті О. М. Богдашиної "Лекторська практика в імперській провінції: (з неопублікованих лекційних курсів, щоденників та спога-дів професора М. М. Бережкова)" містяться маловідомі факти педагогічної роботи науковця в Історико-філологічному інституті князя О. А. Безбородька (1882–1904 рр.), а пізніше у Ніжинському інституті народної освіти (1919–1926 рр.). Аналіз переважно архів-них джерел дозволив з’ясувати зміст, форми, особливості викла-дацької роботи вченого. В статье Е. Н. Богдашиной "Лекторская практика в имперской провинции: (из неопубликованных лекционных курсов, дневников и воспоминаний профессора М. М. Бережкова)" содержатся малоиз-вестные факты педагогической работы ученого в Историко-фи-лологическом институте князя А. А. Безбородько (1882–1904 гг.), а позже в Нежинском институте народного образования (1919–1926 гг.). Анализ преимущественно архивных источников позволил выяснить содержание, формы, особенности преподавательской работы ученого. In the article of О. Bohdashyna "Lecturer practice is in an imperial province: (from unpublished lecture courses, diaries and memoirs of professor М. Berezkov)" there are not popular facts of pedagogical work of scientist in the Historico-philological institute of prince О. Bezborodko (1882–1904), and later in the Nezhin institute of people’s education (1919–1926). The analysis of the mainly archived sources allowed to find out maintenance, forms, features of teaching work of scientist.
Опис
Ключові слова
Ніжинський історико-філологічний інститут, програми лекцій, тексти лекцій, Нежинский историко-филологический институт, программы лекций, тексты лекций, the Nezhin historico-philological institute, programs of lectures, texts of lectures
Цитування
Богдашина О. М. Лекторська практика в імперській провінції: (з неопублікованих лекційних курсів, щоденників та спогадів професора М. М. Бережкова) / О. М. Богдашина // Література та культура Полісся. Сер. 4 : Історичні науки : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - Вип. 81. - С. 59-66.