КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРАВА В ШКОЛІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано аспекти консультативної діяльності, уточнено зміст поняття «консультування», визначено функції психологічного консультування в школі, визначено суть консультативно-просвітницької діяльності. В статье охарактеризованы аспекты консультативной деятельности, уточнено содержание понятия «консультирование», определены функции психологического консультирования в школе, определена суть консультативно-просветительской деятельности. The article describes the aspects of the Advisory activities, clarified the meaning of "consultation", defined the functions of counseling in the school, defines the essence of consultative and educational activities.
Опис
Ключові слова
консультативна діяльність, психологічне консультування в школі, права в школі, майбутні вчителі, консультативная деятельность, психологическое консультирование в школе, права в школе, будущие учителя, аdvisory activities, psychological counseling in school, law in school, future teachers
Цитування
Яблоновська Г. Г. Консультативна діяльність майбутнього вчителя права в школі. Психологічне консультування / Г. Г. Яблоновська // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 229–232.