Умови формування досвіду творчої діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкриваються умови формування досвіду творчої діяльності. Висвітлюються різні підходи до тлумачення поняття "творча діяльність". Описуються методи стимулювання творчої діяльності та шляхи формування елементарного та базового рівнів творчої діяльності майбутніх учителів. В статье раскрываются условия формирования опыта творческой деятельности. Освещаются различные подходы к толкованию понятия "творческая деятельность". Описываются методы стимулирования творческой деятельности и пути формированияэлементарного и базового уровней творческой деятельности будущих учителей.The conditions of formation of experience of creative activity are revealed in the article. Different approaches to the interpretation of the concept of "creative activity" are highlighted. The methods of stimulation of creative activity and ways of formation of elementary and basic levels of creative activity of future teachers are described.
Опис
Ключові слова
творча діяльність, досвід, вчитель музичного мистецтва, студенти, студентські роботи, творческая деятельность, учитель музыкального искусства, опыт, студенты, студенческие работы, creative activity, experience, music teacher, students, student work
Цитування
Слободенюк Г. Ф. Умови формування досвіду творчої діяльності / Г. Ф. Слободенюк // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 22–28.