Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4136
Title: Сутність фірмового стилю та його роль для сприятливого іміджу компаній
Other Titles: Сущность фирменного стиля и его роль для благоприятного имиджа компаний
The essence of corporate identity and its role for a favorable image of companies
Authors: Сосюрка, Н. П.
Keywords: фірмовий стиль
товарний знак
логотип
колір
студентські роботи
фирменній стиль
товарный знак
цвет
студенческие работы
corporate identity
trademark
logo
color
student work
Issue Date: 23-Dec-2019
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Сосюрка Н. П. Сутність фірмового стилю та його роль для сприятливого іміджу компаній / Н. П. Сосюрка // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 41–44.
Abstract: У статті розглядається сутність поняття "фірмовий стиль" та його роль в створенні сприятливого іміджу компаній. Якщо уявити собі світ, у якому всі компанії подібні одна до одної. Чи можливо було б запам’ятати хоча б одну з них? Навряд. Саме тому для успішного існування в світі бізнесу кожна компанія повинна бути оригінальною та яскраво вирізнятися з-поміж інших. В статье рассматривается сущность понятия "фирменный стиль", и его роль в создании благоприятного имиджа компаний. Если представить себе мир, в котором все компании похожи друг к другу. Возможно ли было бы запомнить хотя бы одну из них? Вряд ли. Именно поэтому для успешного существования в мире бизнеса каждая компания должна быть оригинальной и ярко выделяться среди других. The article is considered the essence of the concept of "corporate identity" of the function and its role in creating a favorable image of companies. If you imagine a world in which all companies are alike. Could it be possible to remember at least one of them? Hardly. That is why in order to be successful in the world of business, every company must be original and stand out from each other.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4136
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сосюрка Н. П. Сутність фірмового стилю.pdf380.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.