Изменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnaх L.) на промежуточных миграционных остановках Азов-Черноморского региона

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
На примере самцов турухтана (Philomachus pugnax L.) показаны изменения жирнокислотного спектра общих липидов в тканях внутренних органов куликов за период промежуточных миграционных остановок. Установлено, что с увеличением степени жирности птиц повышается содержание общих липидов в тканях, а также изменяется их жирнокислотный спектр. За период временных миграционных остановок увеличивается количество полиеновых жирных кислот (ЖК), коэффициент ненасыщенности ЖК в мышечной ткани увеличивается в 3 раза, в печени и абдоминальном жире – в 1,6 -1,7 раза. Установлено, что увеличение содержания ω3 полиеновых ЖК во всех исследуемых тканях происходит в основном за счет увеличения количества докозагексаеновой (22:6ω3) ЖК, а увеличение содержания ω6 полиеновых ЖК во всех исследуемых тканях происходит в основном за счет увеличения количества арахидоновой (20:4ω6) ЖК. На прикладі самців брижача (Philomachus pugnax L.) показані зміни жирнокислотного спектру загальних ліпідів в тканинах внутрішніх органів куликів за період проміжних міграційних зупинок. Установлено, що зі збільшенням ступеня жирності птахів підвищується зміст загальних ліпідів в тканинах, а також змінюється їх жирнокислотний спектр. За період тимчасових міграційних зупинок збільшується кількість полієнових жирних кислот (ЖК), коефіцієнт ненасиченості ЖК в м'язовій тканині збільшується в 3 рази, в печінці і абдомінальному жирі – в 1,6-1,7 рази. Установлено, що збільшення вмісту ω3 полієнових ЖК в усіх досліджених тканинах відбувається здебільшого за рахунок підвищення вмісту докозагексаєнової (22:6ω3) ЖК, а збільшення вмісту ω6 полієнових ЖК в усіх досліджених тканинах відбувається здебільшого за рахунок підвищення вмісту арахідонової (20:4ω6) ЖК. The changes in the fatty acid spectrum of lipids in the tissues of the internal organs of sandpipers were shown on the example of the ruff male (Philomachus pugnax L.) over a period of the transitional migratory stops. It was discovered that the content of lipids in the tissues grows with the increase of the birds fat degree and as their fatty acid spectrum is being changed. During the period of the transitional migratory stops, the number of polyene fatty acids (FA) grows, the ratio of unsaturated FA in the muscle tissue triples, in the liver and in the abdominal fat – by 1.6 -1.7 times. It was found that the increase of content of ω3 PUFA in all tissue is mainly due to the increase of docosahexaenoic acid (22:6 ω3) FA, and the increase of the content of ω6 PUFA in all tissues is mainlydue to the increase of arachidonic (20:4 ω6) FA.
Опис
Ключові слова
турухтан (Philomachus pugnax L.), промежуточные миграционные остановки, ткани, жирнокислотный состав липидов, брижач (Philomachus pugnax L.), проміжні міграційні зупинки, жирнокислотний склад ліпідів, ruff (Philomachus pugnax L.), transitional migratory stops, fatty acid spectrum of lipids
Цитування
Харченко Л. П. Изменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnax L.) на промежуточных миграционных остановках Азово-Черноморского региона / Л. П. Харченко, И. А. Лыкова // Вісник Черкаського університету. Сер.: Біологічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ. – 2012. – №. 39 (252). – С. 131–138.