Герменевтичний підхід у освіті та соціальному навчанні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розкрито герменевтичний підхід у освіті та соціальному навчанні. Спосіб герменевтичного пізнання дозволяє здійснити «зустріч» із минулим, сприйняти його у єдності пізнавального, етичного, естетичного вимірів, дозволяє пережити «історичне», здобути історичний досвід та побачити горизонт майбутнього. Автор раскрівает герменевтический подход в образовании и социальном обучении. Способ герменевтического познания позволяет осуществить «встречу» с прошлым, принять его в единстве познавательного, нравственного, эстетического измерений, позволяет пережить «историческое», получить исторический опыт и увидеть горизонт будущего. The author reveals the hermeneutic approach in education and social learning. The method of hermeneutic cognition allows to make a "meeting" with the past, to perceive it in the unity of cognitive, ethical, aesthetic dimensions, allows to experience the "historical", gain historical experience and see the horizon of the future.
Опис
Ключові слова
герменевтичний підхід, філософія, освіта, соціальне навчання, виховання, процес розуміння, герменевтический подход, философия, образование, социальное обучение, воспитание, процесс понимания, hermeneutic approach, philosophy, education, social learning, process of understanding
Цитування
Корж Г. В. Герменевтичний підхід у освіті та соціальному навчанні / Г. В. Корж // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 61-64.