СВІДОМІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНЕ НОВОУТВОРЕННЯ І ДЕТЕРМІНАНТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті на основі гуманістичної особистісно орієнтованої парадигми виявлено детермінанти ціннісних орієнтацій педагога у вищій мистецькій освіті, визначені якісні і інструментальні властивості його свідомості, розкритий взаємозв’язок між ціннісно-смисловими процесами на рівні культурних і особистісних сенсів та світоглядними пріоритетами, що співвідноситься с головними меседжами постнекласичної науки. Розглянуто різні вектори розгортання свідомості (самосвідомості) як особистісного утворення педагога у мистецькій освіті, сформульовано положення, які закладають теоретичне підґрунтя у розробку ціннісно і смислоорієнтованого навчання, його полікультурного, педагогічного і індивідуально-особистісного контексту. В статье на основе гуманистической личностно ориентированной парадигмы выявлены детерминанты ценностных ориентаций педагога в высшем художественном образовании, определены качественные и инструментальные свойства его сознания, раскрыта взаимосвязь между ценностно-смысловыми процессами на уровне культурных и личностных смыслов и мировоззренческими приоритетами, что соотносится с главными месседжами постнеклассической науки. Рассмотрены разные векторы развертывания сознания (самосознания) как личностного феномена педагога в художественном образовании, сформулированы положения, которые закладывают теоретическую основу в разработку ценностно- и смыслоориентированного обучения, его поликультурного, педагогического и индивидуально-личностного контекста. The determinants of value orientations of a teacher of higher artistic education are identified, qualitative and instrumental properties of a teacher’s consciousness are determined, the relationship between value and sense-bearing processes at the level of cultural and personal senses and outlook priorities correlated with the main messages of postnonclassical science are revealed in the article on the bases of humanistic personally oriented paradigm. Different vectors of deployment of consciousness (self-consciousness) as a teacher's personal formation in artistic education are considered, the positions which lay the theoretical basis for the development of value and sense-oriented learning, its multicultural, pedagogical and individual-personal contexts are formulated
Опис
Ключові слова
вища педагогічна освіта, професіоналізація, свідомість, самосвідомість, професійно-світоглядна смислоутворююча діяльність, розуміння як методологічний регулятив, інтегративність, поліцентричність, высшее педагогическое образование, профессионализация, сознание, самосознание, профессионально-мировоззренческая смыслотворческая деятельность, понимание как методологический регулятив, интегративность, полицентричность, higher pedagogical education, professionalization, consciousness, self-consciousness, professional and outlook meaningful activity, understanding as a methodological regulator, integrability, polycentricity
Цитування
Тушева В. В. Свідомість як особистісне новоутворення і детермінанта ціннісних орієнтацій майбутнього педагога у мистецькій освіті / В. В. Тушева // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. – 2018. – № 3. – С. 17–24.