Джерельна база проблеми діяльності рад при попечителях навчальних округів (ХIХ - початок ХХ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Джерельна база дослідження є надзвичайно широкою. Вона дозволяє простежити зміни, які торкалися нормативно-правового забезпечення діяльності попечительських рад Київського, Одеського та Харківського навчальних округів, змісту й особливостей реалізації їхніх функцій у контексті суспільно-політичних і соціокультурних процесів, що відбувалися у ХІХ – на початку ХХ століття на на українських землях у складі Російської імперії. Документальная база исследования чрезвычайно обширна. Она позволяет проследить изменения, которые касались нормативно-правового обеспечения деятельности Попечительского советов Киевского, Одесского и Харьковского учебных округов, содержания и особенностей реализации их функций в контексте общественно-политических и социокультурных процессов, происходивших в XIX - начале ХХ века на на украинских землях в составе Российской империи. The research documentary base is extremely extensive. It allows you to trace the changes that related to the regulatory and legal support of the activities of the Board of Trustees of Kiev, Odessa and Kharkov educational districts, the content and features of the implementation of their functions in the context of socio-political and socio-cultural processes that took place in the XIX - early XX centuries on Ukrainian lands as part Russian Empire.
Опис
Ключові слова
попечительські ради, попечителі, начальні округи, джерельна база попечительських рад, попечительские советы, попечители, учебные округа, документальная база попечительских советов, boards of trustees, trustees, documentary base of boards of trustees
Цитування
Балацинова А. Д. Джерельна база проблеми діяльності рад при попечителях начальних округів (ХIХ - початок ХХ століття) / А. Д. Балацинова // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 28-30.