Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої сучасним проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, реаліям і тенденціям розвитку професійної діяльності фахівців соціальних інституцій з вирішення актуальних проблем соціальної роботи. Матеріали представляють інтерес для науковців і практиків у галузі соціальної і соціально-педагогічної діяльності, науковців-початківців (здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності «Соціальна робота» й практиків–фахівців соціальних інституцій. Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции, посвященной современным проблемам профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы, реалиям и тенденциям развития профессиональной деятельности специалистов социальных институтов по решению актуальных проблем социальной работы. Материалы представляют интерес для ученых и практиков в области социальной и социально-педагогической деятельности, молодых ученых (соискателей высшего образования первого (бакалаврской) и второго (магистерского) уровней специальности «Социальная работа» и практиков-специалистов социальных учреждений. The collection contains materials of the International scientific-practical conference devoted to modern problems of professional training of future specialists of social sphere, realities and tendencies of development of professional activity of specialists of social institutes on the decision of actual problems of social work. The materials are of interest to scientists and practitioners in the field of social and socio-pedagogical activities, research beginners (applicants for higher education of the first (bachelor's) and second (master's) levels of specialty "Social Work" and practitioners of social institutions.
Опис
Ключові слова
підготовки майбутніх cоціальних працівників, соціальні інституції, соціальні педагоги, соціальна робота, студентські роботи, подготовка будущих социальных работников, социальные институты, социальная работа, студенческие работы, training of future social workers, social institutions, social educators, social work, student work
Цитування
Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – 144 с.