ВНУТРІШНЯ ФОРМА ІДЕОГРАМ ДЕЯКИХ ФІТОНІМІВ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються внутрішні форми ідіограм деяких фітоніумов в китайській мові. Назви квітів і рослин відносяться до найбільш стародавніх верств лексики, відображають різноманітність рослинного світу. У флористичній лексіці знайшли відображення економічна і культурна діяльність людства, уявлення про світ рослин, стародавні звичаї та вірування. В статье рассматриваются внутренние формы идиограмм некоторых фитониумов в китайском языке. Названия цветов и растений относятся к наиболее древним слоям лексики, отражают разнообразие растительного мира. Во флористической лексике нашли отражение экономическая и культурная деятельность человечества, представления о мире растений, древних обычаях и верованиях. The article deals with the internal form of ideograms of some phytonyms in Chinese language. Floral names are the most ancient layers of vocabulary. It covers the diversity of the plant world. In the lexicon of flora reflected the economic and cultural activities of humanity, its ideas about the world of plants, ancient customs and beliefs.
Опис
Ключові слова
фітоніуми, структура, семантика, phytonyms, structure, semantics
Цитування
Науменко С. С. Внутрішня форма ідеограм деяких фітонімів у китайській мові / С. С. Науменко // Сучасні тенденції сходознавства : зб. наук. пр. за матеріалами ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 22—23 квіт. 2016 р. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. І. Артюх, І. А. Бикова, Л. М. Ямпольська]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 40-44.