З ІСТОРІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ Й МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ У ПОВОЄННІ ЧАСИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізові основних етапів і напрямів роботи з підготовки вчительських кадрів в Україні у повоєнну добу на прикладі діяльності педагогів Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди у 1943–1993 роках. Статья посвящена анализу основных этапов и направлений работы по подготовке учительских кадров в Украине в послевоенный период на примере деятельности педагогов Харьковского государственного педагогического института имени Г.С.Скеовороды в 1943–1993 годах. This article is devoted to the study of the main stages and areas of work on the teaching staff in Ukraine in the post-war days the example of teachers Kharkiv State Pedagogical Institute named G.S.Skovoroda in 1943-1993 years.
Опис
Ключові слова
підготовка вчительських кадрів, повоєнні часи, ХДПІ імені Г. С. Сковороди, ректорат, кафедра, навчальний процес, професорсько-викладацький склад, студенти, учитель, подготовка учительских кадров, послевоенные времена, ХГПИ им. Г. С. Сковороды, учебный процесс, профессорско-преподавательский состав, студенты, initial teacher training, post-war times, HGPI named G.S.Skovoroda, the rector's office, department, teaching process, teaching staff, students, teacher
Цитування
Кучемко М. М. З історії вдосконалення змісту й методики підготовки вчительських кадрів у повоєнні часи (на прикладі Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди) / М. М. Кучемко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 45–58.