Significance of typological features of the nervous system for the effective implementation of motor coordination processes in 16-18-year-old female volleyball players

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publisher University of Piteşti, Romania
Анотація
Purpose: to determine the influence of typological features of the nervous system on the level of the manifestation of motor coordination in female volleyball players at the stage of preparation for higher achievements. Material: The study involved 22 female volleyball players aged 16-18. Results: The importance of typological features of the nervous system of female volleyball players for the successful solution of complex coordination tasks in the process of competitive and training activities has been established. The interconnections of strength, balance, mobility, dynamism, lability of the nervous system with indicators of the coordination abilities of female volleyball players aged 16-18 were established. The average level of the interconnection between the indicator of the nervous system strength of the players and the ability to reorganize motor actions quickly, the reaction of choice, a sense of rhythm was revealed. A reliable positive relationship was found between the indicator of balance of the nervous processes of female athletes and their ability to coordinate movement actions. The indicator of the mobility of the nervous processes of the studied has reliable interconnections with the ability to a sense of rhythm, rapid restructuring of motor actions, spatial orientation. Correlations of low and medium levels are registered between the dynamic indicator of the nervous system and the ability of kinesthetic differentiations, coordination of movements and reaction. An inverse interconnection of the average level is found between this characteristic of the nervous system of female volleyball players and the ability to static balance. Reliable positive interconnections of medium and high levels were found between the volatility indicator of the neural processes of the volleyball players and the ability to quickly reorganize motor actions, a sense of rhythm, and dynamic balance. Conclusions: typological features of the nervous system have a greater impact on the level of the manifestation of coordination abilities of female volleyball players compared with the makings of lower levels of human biological organization. The relative weakness of the nervous system leads to a higher level of the development of specialized perceptions of the players. The strength and the nervous system balance play a leading role in solving complex coordination tasks that require high level of courage, determination and reliability of motor actions. Indicators of dynamism, mobility, lability of nervous processes are particularly favorable for the manifestation of coordination abilities in sports games and volleyball in particular. Skillful psychological regulation and purposefully formed compensatory mechanisms will eliminate the deficiencies of the nervous system of the players. This will contribute to the effectiveness of competitive and training activities of players. Мета: визначити вплив типологічних особливостей нервової системи на рівень прояву рухової координації у волейболісток на етапі підготовки до вищих досягнень. Матеріал: У дослідженні взяли участь 22 волейболістки віком 16-18 років. Результати: Встановлено значення типологічних особливостей нервової системи волейболісток для успішного вирішення складних координаційних завдань у процесі змагальної та тренувальної діяльності. Встановлено взаємозв’язки сили, рівноваги, рухливості, динамічності, лабільності нервової системи з показниками координаційних здібностей волейболісток 16-18 років. Виявився середній рівень взаємозв’язку між показником сили нервової системи гравців та здатністю швидко перебудовувати рухові дії, реакцією вибору, почуттям ритму. Виявлено надійний позитивний зв’язок між показником рівноваги нервових процесів спортсменок та їх здатністю координувати рухові дії. Показник рухливості нервових процесів досліджуваного має надійні взаємозв'язки зі здатністю до почуття ритму, швидкої перебудови рухових дій, просторової орієнтації. Реєструються кореляції низького та середнього рівнів між динамічним показником нервової системи та здатністю кінестетичних диференціацій, координації рухів та реакції. Виявляється зворотний взаємозв’язок середнього рівня між цією характеристикою нервової системи волейболісток та здатністю статичної рівноваги. Були виявлені надійні позитивні взаємозв'язки середнього та високого рівнів між показником мінливості нервових процесів волейболістів та здатністю швидко перебудовувати рухові дії, почуття ритму та динамічну рівновагу. Висновки: типологічні особливості нервової системи мають більший вплив на рівень прояву координаційних здібностей волейболісток у порівнянні із задатками нижчих рівнів біологічної організації людини. Відносна слабкість нервової системи призводить до вищого рівня розвитку спеціалізованих уявлень гравців. Сила та рівновага нервової системи відіграють провідну роль у вирішенні складних координаційних завдань, що вимагають високого рівня мужності, рішучості та надійності рухових дій. Показники динамічності, рухливості, лабільності нервових процесів особливо сприятливі для прояву координаційних здібностей у спортивних іграх та, зокрема, волейболі. Уміла психологічна регуляція та цілеспрямовано сформовані компенсаторні механізми усунуть недоліки нервової системи гравців. Це сприятиме ефективності змагальної та тренувальної діяльності гравців. Цель: определить влияние типологических особенностей нервной системы на уровень проявления двигательной координации у волейболисток на этапе подготовки к высшим достижениям. Материал: В исследовании приняли участие 22 волейболистки в возрасте 16-18 лет. Результаты Установлено значение типологических особенностей нервной системы волейболисток для успешного решения сложных координационных задач в процессе соревновательной и тренировочной деятельности. Установлены взаимосвязи силы, равновесия, подвижности, динамичности, лабильность нервной системы с показателями координационных способностей волейболисток 16-18 лет. Оказался средний уровень взаимосвязи между показателем силы нервной системы игроков и способностью быстро перестраивать двигательные действия, реакцией выбора, чувством ритма. Выявлено надежный положительная связь между показателем равновесия нервных процессов спортсменок и их способностью координировать двигательные действия. Показатель подвижности нервных процессов исследуемого имеет надежные взаимосвязи со способностью к чувству ритма, быстрой перестройки двигательных действий, пространственной ориентации. Регистрируются корреляции низкого и среднего уровней между динамичным показателем нервной системы и способностью кинестетических дифференциации, координации движений и реакции. Оказывается обратный взаимосвязь среднего уровня между этой характеристикой нервной системы волейболисток и способностью статического равновесия. Были обнаружены надежные положительные взаимосвязи среднего и высокого уровней между показателем изменчивости нервных процессов волейболистов и способностью быстро перестраивать двигательные действия, чувства ритма и динамическое равновесие. Выводы: типологические особенности нервной системы имеют большее влияние на уровень проявления координационных способностей волейболисток по сравнению с задатками низших уровней биологической организации человека. Относительная слабость нервной системы приводит к более высокому уровню развития специализированных представлений игроков. Сила и равновесие нервной системы играют ведущую роль в решении сложных координационных задач, требующих высокого уровня мужества, решимости и надежности двигательных действий. Показатели динамичности, подвижности, лабильности нервных процессов особенно благоприятны для проявления координационных способностей в спортивных играх и, в частности, волейболе. Умела психологическая регуляция и целенаправленно сформированы компенсаторные механизмы устранят недостатки нервной системы игроков. Это будет способствовать эффективности соревновательной и тренировочной деятельности игроков.
Опис
Ключові слова
volleyball players, training, coordination, nervous system, correlation, волейболісти, тренування, координація, нервова система, кореляція, волейболисты, тренировки, координация, нервная система, корреляция
Цитування
Significance of typological features of the nervous system for the effective implementation of motor coordination processes in 16-18-year-old female volleyball players / R. Boichuk, S. Iermakov, V. Kovtsun [et al.] // Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2019. – Vol.19 (3), art 220. – Рp. 1519–1525.