АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються форми академічної мобільності студентів в українських навчальних закладах на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Звертається увага на проблеми при здійсненні студентами академічних обмінів, стажувань тощо та шляхи їх вирішення. В статье рассматриваются формы академической мобильности студентов в украинских учебных заведениях на примере исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Обращается внимание на проблемы при осуществлении студентами академических обменов, стажировок и т. п. и пути их решения. In the article the forms of academic mobility of students in Ukrainian educational institutions on the example of the Faculty of History HNPU GSScovoroda. Attention is paid to problems in the implementation of student academic exchanges, internships, etc and solutions.
Опис
Ключові слова
академічна собільність, міжнародна академічна мобільність, кредитна мобільність, ступенева мобільність, академическая собильность, международная академическая мобильность, кредитная мобильность, ступенчатая мобильность, academic sobilnist, international academic mobility, credit mobility, mobility stepped
Цитування
Бережна С. В. Академічна мобільність студентів як умова здобуття якісної освіти (на прикладі історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди) / С. В. Бережна // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 7–11.