Культ богині Аматерасу в японському суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Японії богиня Аматерасу займала і продовжує займати почесне місце верховного божества, адже віра в велику шановану богиню, що осяює Небо, багато століть забезпечувала кровну єдність японців і божественну владу імператора, яка об’єднувала народ в одну сім’ю – Японську державу. Сьогоднішній синтоїзм надто далекий від первісного анімізму. Більшість японців не вірять у чудеса і не демонструють особливу релігійність, проте духовна основа синто зберігається, в ній Аматерасу і досі займає місце верховного божества. В Японии богиня Аматэрасу занимала и продолжает занимать почетное место верховного божества, ведь вера в большую уважаемую богиню, озаряющую небо, много веков обеспечивала кровное единство японцев и божественную власть императора, которая объединяла народ в одну семью – Японское государство. Сегодняшний синтоизм слишком далек от первоначального анимизма. Большинство японцев не верят в чудеса и не демонстрируют особую религиозность, однако духовная основа синто сохраняется, в ней Аматэрасу до сих пор занимает место верховного божества. In Japan, the goddess Amaterasu occupied and continues to occupy the place of honor of the supreme deity, because faith in the great respected goddess illuminating the sky for many centuries ensured the blood unity of the Japanese and the divine power of the emperor, which united the people into one family – the Japanese state. Today's Shinto is too far from the original animism. Most Japanese people do not believe in miracles and do not demonstrate particular religiosity, but the spiritual basis of Shinto is preserved, in which Amaterasu still takes the place of the supreme deity.
Опис
Ключові слова
богиня Аматерасу, японське суспільство, синтоїзм, студентські роботи, богиня Аматэрасу, японское общество, синтоизм, студенческие работы, goddess Amaterasu, japanese society, shintoism, student work
Цитування
Перепелиця В. О. Культ богині Аматерасу в японському суспільстві / Перепелиця В. О. // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 392–395.