Традиції китайської садової культури та міні-ландшафти як відображення ментальності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сади Китаю є яскравою ілюстрацією можливості рівності людини і природи, своєрідного діалогу, порозуміння і взаємовигідного співіснування. Подібна філософія із взаємовпливом і відсутністю як домінування, так і повного підпорядкування будь-якої з двох сторін, але зі своєю чіткою ієрархію, розповідає нам про ментальність китайців і одночасно дає змогу запозичити певні концепти задля збереження природи, ефективного захисту навколишнього середовища та культивування в сучасному суспільстві екологічної етики. Сады Китая является яркой иллюстрацией возможности равенства человека и природы, своеобразного диалога, взаимопонимания и взаимовыгодного сосуществования. Подобная философия с взаимовлиянием и отсутствием как доминирование, так и полного подчинения любой из двух сторон, но со своей четкой иерархии, рассказывает нам о ментальности китайцев и одновременно позволяет заимствовать определенные концепты для сохранения природы, эффективной защиты окружающей среды и культивирования в современном обществе экологической этики. The gardens of China is a vivid illustration of the possibility of equality between man and nature, a kind of dialogue, mutual understanding and mutually beneficial coexistence. A similar philosophy with mutual influence and the absence of dominance or complete subordination of either side, but with its clear hierarchy, tells us about the mentality of the Chinese and at the same time allows us to borrow certain concepts to preserve nature, effectively protect the environment and cultivate ecological ethics in modern society.
Опис
Ключові слова
Китай, садові культури, міні-ландшафти, відображення ментальності, студентські роботи, садовые культуры, мини-ландшафты, отражение ментальности, студенческие работы, China, horticultural crops, mini landscapes, mentality reflection, student work
Цитування
Тарасенко О. А. Традиції китайської садової культури та міні-ландшафти як відображення ментальності / О. А. Тарасенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 402–405.