Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСиниця, Т. В.-
dc.contributor.authorОсьмірко, І. В.-
dc.date.accessioned2017-03-09T12:59:32Z-
dc.date.available2017-03-09T12:59:32Z-
dc.date.issued2016-06-01-
dc.identifier.citationСиниця Т. В. Формування знаннєвих та практичних компетенцій у студентів економічного профілю / Т. В. Синиця, І. В. Осьмірко // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 75–79.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/396-
dc.description.abstractВ статті висвітлюється тема тренінгових технологій як засобу формування знаннєвих та практичних компетенцій у студентів економічного профілю. Тренінг має досить широке і успішне коло застосування у різних галузях наук і являє собою систему активних (інтерактивних) прийомів і засобів, використання яких сприяє формуванню професійної компетентності, розвитку й удосконалення професійних якостей, умінь та навичок. Характерною ознакою тренінг-навчання є активна взаємодія учасників навчального процесу, яка зумовлена ігровою імітацією та моделюванням ситуацій, пов’язаних з професійним досвідом, і спрямована на підвищення мотивації до навчання. Тренінг не передбачає передачу знань та вмінь у незмінному вигляді, а створює можливості прямої взаємодії з реальністю, яка вивчається, навчання на власному досвіді. Впровадження тренінгових програм дає можливість створити найбільш оптимальні умови для навчання, взаємонавчання, самодослідження і самовдосконалення. В статье освещается тема тренинговых технологий как средства формирования профессиональных и практических компетенций у студентов экономического профиля. Тренинг имеет достаточно широкий и успешный круг применения в различных отраслях наук и представляет собой систему активных (интерактивных) приёмов и средств, использование которых способствует формированию профессиональной компетентности, развития и совершенствования профессиональных качеств, умений и навыков. Характерным признаком тренинг-обучения является активное взаимодействие участников учебного процесса, которая обусловлена игровой имитацией и моделированием ситуаций, связанных с профессиональным опытом, и направлена на повышение мотивации к обучению. Тренинг не предполагает передачу знаний и умений в неизменном виде, а создает возможности прямого взаимодействия с реальностью, которая изучается, обучение на собственном опыте. Внедрение тренинговых программ дает возможность создать наиболее оптимальные условия для обучения, взаимообучения, самоисследования и самосовершенствования. The article highlights the theme of training technologies as means of formation of professional and practical competence of students of economic profile. Training is sufficiently broad and successful range of applications in various branches of science and is a system of active (interactive) methods and means, the use of which contributes to the formation of professional competence, the development and improvement of competencies and skills. The characteristic feature of training training is the active interaction of participants of educational process, which is caused by the game simulation and the simulation of situations related to professional experience, and aims to increase motivation for learning. The training does not involve the transfer of knowledge and skills intact, and creates the possibility of direct interaction with reality that is studied, learning by experience. Implementation of training programs gives you the opportunity to create the most optimal conditions for learning, mutual learning, self-exploration and self-improvement.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсучасна економіка Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренінгові технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійні компетенціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактичні компетенціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовременная экономика Украиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренинговые технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональные компетенцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактические компетенцииuk_UA.UTF-8
dc.subjecteconomic educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe modern economy of Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpractical competenceuk_UA.UTF-8
dc.titleТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗНАННЄВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Синиця Т. В., Осьмірко І. В..pdf751.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.