РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Заклад вищої освіти «Університет імені Альфреда Нобеля»
Анотація
У статті розкрито особливості розвитку наукових досліджень у галузі теорії освіти дорослих у першій половині ХХ століття. Визначено пріоритетні напрями науково-педагогічної діяльності: розробка дидактичних і методологічних концепцій освіти дорослих; розробка методологічної основи наукових досліджень у галузі андрагогіки; вивчення освіти дорослих з соціологічної та дидактичної точок зору; значення освіти дорослих для розвитку економіки, політики, соціальної галузі; критичне осмислення андрагогічної теорії та практики тощо. Визначено предмет наукових досліджень в галузі освіти дорослих: дидактичні та методологічні основи процесу навчання дорослих учнів; соціально-діагностичні питання навчання дорослих як складової частини системи національної освіти; зміст освіти дорослих, що відображала необхідність розвитку як інтелектуальної так і емоційної сфери людини; політичне значення розвитку освіти дорослих. Охарактеризовано вплив Першої і Другої світової воєн на розвиток педагогічної теорії, зокрема доведено, що освітня робота з дорослими була витіснена політичною пропагандою тоталітарної підготовки і виховання. У статті здійснено аналіз педагогічних поглядів таких науковців як: В. Вахтеров, Є. Мединський, А. Рамбузек, С. Серополко, А. Углірж, Л. Хартманн, В. Хофманн, В. Чарнолуський. В статье раскрыты особенности развития научных исследований в сфере теории образования в первой половине ХХ в. Определены приоритетные направления научно-педагогической деятельности: разработка дидактических и методических концепций образования взрослых; методологической основы научных исследований в сфере андрагогики; изучение образования взрослых с социологической и дидактической точек зрения; определение значения образования для развития экономики, политики, социальной сферы; критическое переосмысление андрагогической теории и практики. Определен предмет научных исследований в сфере образования взрослых и влияние Первой и Второй мировых войн на развитие педагогической теории. Осуществлен анализ педагогических взглядов таких ученых, как В. Вахтеров, Е. Мединский, А. Рамбузек, С. Серополко, А. Углирж, Л. Хартманн, В. Хофманн, В. Чарнолуский. In the article, the peculiarities of the development of scientific research in the field of the theory of adult education in the first half of the twentieth century were uncovered. Priority directions of scientific and pedagogical activity were determined. These are: the development of didactic and methodological concepts of adult education; development of the methodological basis of scientific research in the field of androgology; studying adult education from sociological and didactic points of view; definition of the value of adult education for the development of economy, politics, social sector; critical reflection of andragogical theory and practice, etc. The subject of research in adult education has been identified. These are: didactic and methodological foundations of the adult learning process; social diagnostic questions of adult education; content of adult education; the political significance of the development of adult education. The influence of the First and Second World Wars on the development of pedagogical theory was uncovered. An analysis of the pedagogical views of such scholars was carried out. These are the following scholars: V. Vachterov, E. Medinsky, A. Rambuzek, S. Seropolko, A. Uglierz, L. Hartmann, V. Hofmann, V. Czarnoluskij. V. Hofmann identified the main issues of pedagogical research in the field of adult education of that time. L. Hartmann's research on the motives for student education at universities, he took into account the age, gender, profession and social status of the survey participants. A. Rambuzek defined the role and importance of the state in the development of adult education. He convinced that the state should provide high-quality education for all citizens, to create a solid legal basis for this. A. Uglierz developed a system of public education. To this system, the researcher included permanent, vocational and compulsory educational and educational institutions. E. Medinsky identified the object of study of the theory of out-of-school education - the process of educating a person. He developed the principles of the methodology of adult education theory. V. Czarnoluskii described the concept of extracurricular education of adults in the most complete form. He stressed that adults are in serious need of expanding their knowledge, including in the professional field. The researcher supported the creation of an adult education law.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, андрагогіка, наукові дослідження, педагогічна теорія, країни Центральної та Східної Європи, образование взрослых, непрерывное образование, андрагогика, научные исследования, педагогическая теория, страны Центральной и Восточной Европы, adult education, continuing education, andragogy, scientific research, pedagogical theory, countries of central and eastern Europe
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Розвиток педагогічної теорії в галузі освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи (перша половина ХХ століття) / А. В. Боярська-Хоменко // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. – Дніпро, 2019. – № 2 (18). – С. 161–169.