Поняття соціального аналізу якості вищої освіти в контексті формування професійної, загальної і соціальної компетентності здобувачів освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Primedia eLaunch
Анотація
соціальний аналіз якості освіти – це аналіз соціальності мети, змісту освіти, її процесу і результату, умов для освітнього процесу, які мають соціальний аспект. Соціальний аналіз показує відповідність вищої освіти потребам суспільства, здобувача освіти і тих, хто освітній процес здійснює та організує. Його метою є формування у здобувачів освіти професійної, загальної (і соціальної в тому числі) компетентостей, які відповідають потребам і вимогам суспільства до випускника вищої освіти. Методологією соціального аналізу вищої освіти є комплекс наукових підходів різного рівня, а саме: власне соціальний, інституціональний, зовнішньо інституціональний, соціокультурний та соціокомунікативний, педагогічний, особистісно-орієнтований, багатопараметричий, підхід філософії освіти, інтуїтивно-емпіричний, формально-звітний, психологічний, процесуальний, результативний, комплексний, інтегрований, методологічний підходи, а також підхід соціального партнерства, теорія участі. Соціальний аналіз освітніх програм повинен проводитися не тільки за допомогою соціального партнерства, а й за участю всіх стейкхолдерів, на кожному з етапів освітнього процесу і його складовим, з урахуванням ідей сталого розвитку суспільства, євроінтеграції, соціальної держави в Україні. На сьогодні маємо соціальний аналіз умов якості вищої освіти, але не соціальний аналіз її мети, завдань, планів, змісту, технологій і методик освітнього процесу, результату тощо вищої освіти. Тобто соціальний аналіз не є розробленим щодо якості вищої освіти. Механізмами та інструментами його можуть стати запозичення і перенос ідей з соціального підприємництва на предмет соціальності через його соціальний аудит як процесу і результату, який більш розроблений на сьогодні, аніж соціальний аналіз якості вищої освіти, SWAT-аналіз освітніх програм закладів вищої освіти на предмет соціальності при акредитації тощо. Також соціальні умови, які створені в закладі вищої освіти (кодекси етики, житлові умови, наявність опитувальників стейкхолдерів, положень про стейкхолдерів і їх права та обов’язки), що тільки починає своє становлення в системі вищої освіти і залежить від кожного члена колективу університету [100] і соціальна компетентність в програмних результатах навчання, яка обов’язкова до виконання всіма, хто реалізує освітні програми в закладах вищої освіти. Перспективами подальших досліджень є імплементація ідей соціального аналізу освітніх програм ЗВО в рекомендації НАЗЯВО в освітні програми всіх рівнів, як і соціальної компетентності в ці освітні програми, розробка механізмів та інструментів аудиту освітніх програм на предмет соціальності тощо. Социальный анализ качества образования - это анализ социальности цели, содержания образования, его процесса и результата, условий для образовательного процесса, которые имеют социальный аспект. Социальный анализ показывает соответствие высшего образования потребностям общества, соискателя образования и тех, кто образовательный процесс осуществляет и организует. Его целью является формирование у соискателей образования профессиональной, общей (и социальной в том числе) компетентостей, которые отвечают потребностям и требованиям общества к выпускнику высшего образования. Методологии социального анализа высшего образования является комплекс научных подходов различного уровня, а именно: собственно социальный, институциональный, внешне институциональный, социокультурный и социокоммуникативные, педагогический, личностно-ориентированный, багатопараметричий, подход философии образования, интуитивно-эмпирический, формально-отчетное, психологический, процессуальный , результативный, комплексный, интегрированный, методологический подходы, а также подход социального партнерства, теория участия. Социальный анализ образовательных программ должен проводиться не только с помощью социального партнерства, но и с участием всех стейкхолдеров, на каждом из этапов образовательного процесса и его составляющим, с учетом идей устойчивого развития общества, евроинтеграции, социального государства в Украине. На сегодня имеем социальный анализ условий качества высшего образования, но не социальный анализ ее целей, задач, планов, содержания, технологий и методик образовательного процесса, результата и т.д. высшего образования. То есть социальный анализ не является разработанным по качеству высшего образования. Механизмами и инструментами его могут стать заимствования и перенос идей из социального предпринимательства на предмет социальности через его социальный аудит как процесса и результата, который более разработан на сегодня, чем социальный анализ качества высшего образования, SWAT-анализ образовательных программ высших учебных заведений на предмет социальности при аккредитации и тому подобное. Также социальные условия, созданные в учреждении высшего образования (кодексы этики, жилищные условия, наличие опросников стейкхолдеров, положений о стейкхолдеров и их права и обязанности), который только начинает свое становление в системе высшего образования и зависит от каждого члена коллектива университета и социальная компетентность в программных результатах обучения, обязательная к исполнению всеми, кто реализует образовательные программы в учреждениях высшего образования. Перспективами дальнейших исследований является имплементация идей социального анализа образовательных программ ЗВО в рекомендации НАЗЯВО в образовательные программы всех уровней, как и социальной компетентности в эти образовательные программы, разработка механизмов и инструментов аудита образовательных программ на предмет социальности и тому подобное. Social analysis of the quality of education is an analysis of the sociality of the goal, the content of education, its process and result, the conditions for the educational process, which have a social aspect. Social analysis shows the correspondence of higher education to the needs of society, the applicant for education and those who carry out the educational process and organize. Its goal is to form professional, general (and social including) competencies among applicants for education that meet the needs and requirements of society for a graduate of higher education. The methodology of social analysis of higher education is a set of scientific approaches at various levels, namely: social, institutional, outwardly institutional, sociocultural and socio-communicative, pedagogical, personality-oriented, bagatoparametric, philosophy of education approach, intuitive-empirical, formal-reporting, psychological, procedural , effective, comprehensive, integrated, methodological approaches, as well as the approach of social partnership, the theory of participation. The social analysis of educational programs should be carried out not only with the help of social partnership, but also with the participation of all stakeholders, at each stage of the educational process and its components, taking into account the ideas of sustainable development of society, European integration, and the social state in Ukraine. Today we have a social analysis of the quality conditions of higher education, but not a social analysis of its goals, objectives, plans, content, technologies and methods of the educational process, results, etc. higher education. That is, social analysis is not developed for the quality of higher education. Its mechanisms and tools can be borrowing and transferring ideas from social entrepreneurship to the subject of sociality through its social audit as a process and result, which is more developed today than social analysis of the quality of higher education, SWAT analysis of educational programs of higher educational institutions for sociality in accreditation and the like. Also, the social conditions created in the institution of higher education (codes of ethics, housing conditions, the availability of questionnaires of stakeholders, provisions on stakeholders and their rights and obligations), which is just beginning its formation in the higher education system and depends on each member of the university staff and social competence in programmatic learning outcomes, mandatory for everyone who implements educational programs in higher education institutions. Prospects for further research are the implementation of the ideas of social analysis of educational programs of the HEI in the recommendation National Agency for Quality Assurance in Higher Education in educational programs of all levels, as well as social competence in these educational programs, the development of mechanisms and tools for auditing educational programs for sociality, and the like.
Опис
Ключові слова
вища освіта, Україна, соціальний аналіз, якість вищої освіти, здобувачі вищої освіти, формування професійної компетентності, формування загальної компетентності, формування соціальної компетентності, освітні програми, высшее образование, Украина, социальный анализ, качество высшего образования, соискатели высшего образования, формирование профессиональной компетентности, формирование общей компетентности, формирования социальной компетентности, образовательные программы, higher education, Ukraine, social analysis, quality of higher education, applicants for higher education, formation of professional competence, formation of general competence, formation of social competence, educational programs
Цитування
Трубавіна І. М. Поняття соціального аналізу якості вищої освіти в контексті формування професійної, загальної і соціальної компетентності здобувачів освіти / І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна, Л. Й. Петришин // Pedagogy in modern conditions: collective monograph / I. Bartienieva, O. Nozdrova, V. Lappo [and etc.] ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Sect. 1.12. – P. 86–94.