Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3960
Title: Алгоритм та критерії вибору системи оподаткування малого підприємства в Україні
Other Titles: Алгоритм и критерии выбора системы налогообложения малого предприятия в Украине
Algorithm and criteria for choosing a small business taxation system in Ukraine
Authors: Онісіфорова, В. Ю.
Сідельнікова, В. К.
Keywords: загальна система оподаткування
спрощена система оподаткування
податок на прибуток
єдиний податок
єдиний соціальний внесок
общая система налогообложения
упрощенная система налогообложения
налог на прибыль
единый налог
единый социальный взнос
general tax system
simplified tax system
іncome tax
single tax
single social contribution
Issue Date: 2019
Publisher: Аудиторська фірма «Аналітик», Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України
Citation: Онісіфорова В. Ю. Алгоритм та критерії вибору системи оподаткування малого підприємства в Україні / В. Ю. Онісіфорова, В. К. Сідельнікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – Вип. 11(2). – С. 25–27.
Abstract: Проблема оптимізації податкового навантаження є актуальною для будь-якого підприємства, яке функціонує в умовах ринкової економіки. У сучасних умовах України частина підприємств, що відносяться до групи малих відповідно до обсягів діяльності, має законодавчо встановлену та врегульовану альтернативу у разі обрання методу оподаткування результатів їх діяльності, тобто має вибір між загальною та спрощеною системою оподаткування. Однак такий вибір має робитися обґрунтовано, враховуючи усі аспекти діяльності конкретного підприємства. Проблема оптимизации налоговой нагрузки является актуальной для любого предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики. В современных условиях Украины часть предприятий, относящихся к группе малых соответствии с объемами деятельности, имеет законодательно установленную и урегулированную альтернативу в случае избрания метода налогообложения результатов их деятельности, то есть имеет выбор между общей и упрощенной системе налогообложения. Однако такой выбор должен делаться обоснованно, учитывая все аспекты деятельности конкретного предприятия. The problem of optimizing the tax burden is relevant for any enterprise that operates in a market economy. In modern conditions of Ukraine, some enterprises belonging to the group of small in accordance with the volume of activity, has a legally established and regulated alternative in the case of choosing the method of taxation of their activities, ie has a choice between general and simplified taxation. However, such a choice must be made reasonably, taking into account all aspects of a particular enterprise.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3960
ISSN: 2409-1944
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сідельнікова В.К. Алгоритм та критерії вибору.pdf315.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.