Алгоритм та критерії вибору системи оподаткування малого підприємства в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Аудиторська фірма «Аналітик», Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України
Анотація
Проблема оптимізації податкового навантаження є актуальною для будь-якого підприємства, яке функціонує в умовах ринкової економіки. У сучасних умовах України частина підприємств, що відносяться до групи малих відповідно до обсягів діяльності, має законодавчо встановлену та врегульовану альтернативу у разі обрання методу оподаткування результатів їх діяльності, тобто має вибір між загальною та спрощеною системою оподаткування. Однак такий вибір має робитися обґрунтовано, враховуючи усі аспекти діяльності конкретного підприємства. Проблема оптимизации налоговой нагрузки является актуальной для любого предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики. В современных условиях Украины часть предприятий, относящихся к группе малых соответствии с объемами деятельности, имеет законодательно установленную и урегулированную альтернативу в случае избрания метода налогообложения результатов их деятельности, то есть имеет выбор между общей и упрощенной системе налогообложения. Однако такой выбор должен делаться обоснованно, учитывая все аспекты деятельности конкретного предприятия. The problem of optimizing the tax burden is relevant for any enterprise that operates in a market economy. In modern conditions of Ukraine, some enterprises belonging to the group of small in accordance with the volume of activity, has a legally established and regulated alternative in the case of choosing the method of taxation of their activities, ie has a choice between general and simplified taxation. However, such a choice must be made reasonably, taking into account all aspects of a particular enterprise.
Опис
Ключові слова
загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування, податок на прибуток, єдиний податок, єдиний соціальний внесок, общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, налог на прибыль, единый налог, единый социальный взнос, general tax system, simplified tax system, іncome tax, single tax, single social contribution
Цитування
Онісіфорова В. Ю. Алгоритм та критерії вибору системи оподаткування малого підприємства в Україні / В. Ю. Онісіфорова, В. К. Сідельнікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – Вип. 11(2). – С. 25–27.