Філософській вимір концепції «безумовного базового доходу»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Анотація
Автор вказує, що як наукова концепція у суспільних науках безумовний базовий дохід являє собою наступну соціальну модель: кожному громадянину держави, незалежно від того, працює він або ні чи інших умов, має гарантуватись мінімальний грошовий стандарт, який покриватиме витрати на забезпечення первинних фізіологічних та соціальних потреб. У філософському вимірі концепція «безумовного базового доходу» поки не отримала загального розуміння. Коливання позицій сучасних філософів варіюються від підтримки безумовного базового доходу як соціального інструменту, звільняючого людину від біблійського покарання за первородний гріх «працювати у поті чола», до цивілізаційного занепаду через знищення трудової етики. Автор указывает, что как научная концепция в общественных науках безусловный базовый доход представляет собой следующую социальную модель: каждому гражданину государства, независимо от того, работает он или ни или иных условий, имеет гарантироваться минимальный денежный стандарт, покрывать расходы на обеспечение первичных физиологических и социальных потребностей. В философском измерении концепция «безусловного базового дохода» пока не получила общего понимания. Колебания позиций современных философов варьируются от поддержки безусловного базового дохода как социального инструмента, освобождающего человека от библейского наказание за первородный грех "работать в поте лица», в цивилизационного упадка из-за уничтожения трудовой этики. The author points out that as a scientific concept in the social sciences, unconditional basic income is the following social model: every citizen of the state, regardless of whether he works or not or other conditions, must be guaranteed a minimum monetary standard that will cover the costs of primary physiological and social needs In the philosophical dimension, the concept of "unconditional basic income" has not yet received a general understanding. Fluctuations in the positions of modern philosophers range from maintaining an unconditional basic income as a social tool that frees a person from the biblical punishment for the original sin of "working in the sweat of his brow," to the decline of civilization through the destruction of work ethic.
Опис
Ключові слова
прекаріат, безумовний базовий дохід, гідна праця, трудова етика, прекариат, безусловный базовый доход, достойный труд, трудовая этика, precariat, unconditional basic income, decent work, work ethic
Цитування
Новіков Д. О. Філософській вимір концепції «безумовного базового доходу» / Д. О. Новіков // Розвиток особистості у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та філологічний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23 жовт. 2020 р. / Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: М. М. Топоркова (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 174–176.