Міжнародна рамкова угода як інструмент забезпечення трудових стандартів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Анотація
Автор вказує, що міжнародні рамкові угоди є актуальним та перспективним інструментом забезпечення трудових стандартів. Міжнародні рамкові угоди мають потенціал ефективної відповіді на виклики глобалізації. пов'язані з ослабленням національної держави та її соціальної функції й нарощуванням негативного впливу ТНК на соціально-трудову сферу. Укладаючи міжнародні рамкові угоди з глобальними професійними спілками, ТНК беруть на себе зобов’язання дотримуватись мінімальних тру дових стандартів та інших положень щодо гарантування трудящим гідної праці. Автор указывает, что международные рамочные соглашения является актуальным и перспективным инструментом обеспечения трудовых стандартов. Международные рамочные соглашения имеют потенциал эффективного ответа на вызовы глобализации. связанные с ослаблением национального государства и его социальной функции и наращиванием негативного влияния ТНК на социально-трудовую сферу. Заключая международные рамочные соглашения с глобальными профессиональными союзами, ТНК берут на себя обязательства соблюдать минимальных тру довых стандартов и других положений по обеспечению трудящимся достойного труда. The author points out that international framework agreements are a relevant and promising tool for ensuring labor standards. International framework agreements have the potential to respond effectively to the challenges of globalization associated with the weakening of the nation-state and its social function and increasing the negative impact of TNCs on the social and labor sphere. By concluding international framework agreements with global trade unions, TNCs are committed to adhering to minimum labor standards and other provisions to guarantee workers decent work.
Опис
Ключові слова
рамкова угода, трудові стандарти, прекаріат, гідна праця, рамочное соглашение, трудовые стандарты, прекариат, достойный труд, framework agreement, labor standards, precariat, decent work
Цитування
Новіков Д. О. Міжнародна рамкова угода як інструмент забезпечення трудових стандартів / Д. О. Новіков // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист : тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 9 жовт. 2020 р. / за ред. О. М. Ярошенка ; [уклад.: О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов]. – Харків : Право. 2020. – С. 205–208.