Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3926
Title: Соціально-демографічні чинники розвитку туризму на Харківщині
Other Titles: Социально-демографические факторы развития туризма на Харьковщине
Socio-demographic factors of tourism development in the Kharkiv region
Authors: Муромцева, Ю. І.
Keywords: туристична індустрія
Харківщина
демографічна ситуація
природний рух населення
міграції
демографічний потенціал туризму
чинники розвитку
туристическая индустрия
Харьковщина
демографическая ситуация
естественное движение населения
миграции
демографический потенциал туризма
факторы развития
tourism industry
Kharkiv region
demographic situation
population growth migration
factors of development
migrations
demographic potential of tourism
Issue Date: 2019
Publisher: Колегіум
Citation: Муромцева Ю. І. Соціально-демографічні чинники розвитку туризму на Харківщині / Ю. І. Муромцева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : "Історія та географія". – 2019. – Вип. 56. – С.110–116.
Abstract: У статті розглянуті основні демографічні чинники, що впливають на індустрію туризму у Харківському регіоні. Оскільки населення є одночасно виробником і споживачем туристичних послуг, проаналізовано стан демографічних процесів (народжуваності, смертності, природного руху й структури населення), які можуть бути загрозою або резервом туристичного потенціалу регіону. Виявлено негативні демографічні тенденції на Харківщині – зниження сумарного коефіцієнту народжуваності, природного приросту, зменшення частки осіб допрацездатного віку, які у короткій перспективі не становлять загрози для розвитку туристичного бізнесу, а також відхилення у гірший бік демографічних показників регіону відносно загальноукраїнських. Серед позитивних чинників розвитку туризму – Харківщина високо урбанізований регіон, що має додатне сальдо міграції та незначну динаміку зниження рівнів смертності населення. В статье рассмотрены основные демографические факторы, влияющие на индустрию туризма в Харьковском регионе. Поскольку население является одновременно производителем и потребителем туристических услуг, проанализировано состояние демографических процессов (рождаемости, смертности, естественного движения и структуры населения), которые могут представлять угрозу или резервом туристического потенциала региона. Выявлены негативные демографические тенденции в Харьковской области - снижение суммарного коэффициента рождаемости, естественного прироста, уменьшение доли лиц допрацездатного возраста, в краткосрочной перспективе не представляют угрозы для развития туристического бизнеса, а также отклонения в худшую сторону демографических показателей региона относительно всеукраинских. Среди положительных факторов развития туризма - Харьковщина высоко урбанизированный регион, имеет положительное сальдо миграции и незначительную динамику снижения уровней смертности населения. The article considers the main demographic factors influencing the tourism industry in the Kharkiv region. As the population is simultaneously a producer and consumer of tourist services, the state of demographic processes (birth rate, mortality, natural movement and population structure) is analyzed, which may be a threat or a reserve of tourist potential of the region. Negative demographic trends in the Kharkiv region, such as reduction of the total fertility rate, natural increase, reduction of the proportion of persons of pre-working age are identified, which in the short term are not a threat to the development of tourism business, as well as a deviation from the worst of the demographic indicators of the region relative to all-Ukrainian. Among the positive factors of tourism development is Kharkiv region is a highly urbanized region with a positive balance of migration and a slight dynamics of population mortality rates decline. В статье рассмотрены основные демографические факторы, влияющие на индустрию туризма в Харьковском регионе. Поскольку население является одновременно производителем и потребителем туристических услуг, проанализировано состояние демографических процессов (рождаемости, смертности, естественного движения и структуры населения), которые могут представлять угрозу или быть резервом туристического потенциала региона. Выявлены негативные демографические тенденции в Харьковской области - снижение суммарного коэффициента рождаемости, естественного прироста, уменьшение доли населения дотрудоспособного возраста, которые в краткосрочной перспективе не представляют угрозы для развития туристического бизнеса, а также отклонения в худшую сторону демографических показателей региона относительно всеукраинских. Среди положительных факторов развития туризма - Харьковщина высоко урбанизированный регион, имеет положительное сальдо миграции и незначительную динамику снижения уровней смертности населения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3926
ISSN: 2312-1866 (Print)
2313-2345 (Online)
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Муромцева-Дем.чинники 2019.doc166 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.