Effects of varied packages of plyometric training on selected motor ability components among university students

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Iermakov Sergii Sidorovich
Анотація
The main focus of the study was to examine the effect of varied packages of plyometric training on speed, leg explosive power, and muscular endurance among university students. Material: Sixty students (age= 21.37+1.40) were divided into two groups namely, Control Group (CG, n=15) and Experimental Group (EG, n=45). The EG was further divided into three different groups based on the different training packages such as Low, Medium, and High-Intensity plyometric training. The .05 level of confidence was fixed as the level of significance to test the ‘F’ ratio obtained by the analysis of covariance, which was considered as appropriate. Plyometric training for a period of eight weeks offered to the participants of the Experimental Group. Results: The results revealed that various plyometric training programs have produced significant development in improving motor ability components such as speed, leg explosive power, and muscular endurance of the participants (p<.05). The results indicated that high-intensity plyometric training was noticed as superior then low and medium intensity plyometric training in the perspective of the effect of varied packages of plyometric on selected motor ability components among participants. Conclusions: Keeping in view the utility and importance of plyometric training, we recommended that the exercise protocol used in this study may helpful for the development and improvement of such components to get peak performance in sports. Основна увага в дослідженні полягала у вивченні впливу різноманітних пакетів плиометричних тренувань на швидкість, вибухова сила ніг та м’язова витривалість серед студентів університетів. Матеріал: Шістдесят студентів (вік = 21,37 + 1,40) були розділені на дві групи, а саме, контрольну групу (КГ, n = 15) та експериментальну групу (ЕГ, n = 45). Далі ЕГ була розділена на три різні групи на основі різних навчальних пакетів, таких як низький, середній та високоінтенсивний пліометричний тренінг. Рівень довіри .05 був визначений як рівень значущості для перевірки коефіцієнта ‘F’, отриманого в результаті аналізу коваріації, який вважався належним. Пліометричний тренінг протягом восьми тижнів пропонується учасникам експериментальної групи. Результати: Результати показали, що різні пліометричні тренувальні програми дали значний розвиток у вдосконаленні компонентів рухової здатності, таких як швидкість, вибухова сила ніг та м’язова витривалість учасників (p <.05). Результати показали, що високоінтенсивна пліометрична підготовка була помічена як вища, ніж низька та середня інтенсивність пліометричної підготовки, з точки зору впливу різноманітних пакетів плиометричних на вибрані компоненти рухової здатності серед учасників. Висновки: Беручи до уваги корисність і важливість пліометричного тренування, ми рекомендували, щоб протокол вправ, використаний у цьому дослідженні, може бути корисним для розробки та вдосконалення таких компонентів для досягнення пікових показників у спорті. Основное внимание в исследовании заключалась в изучении влияния различных пакетов плиометричних тренировок на скорость, взрывная сила ног и мышечная выносливость среди студентов университетов. Материал: Шестьдесят студентов (возраст = 21,37 + 1,40) были разделены на две группы, а именно, контрольную группу (КГ, n = 15) и экспериментальную группу (ЭГ, n = 45). Далее ЭГ была разделена на три различные группы на основе различных учебных пакетов, таких как низкий, средний и высокоинтенсивных плиометричний тренинг. Уровень доверия .05 был определен как уровень значимости для проверки коэффициента 'F', полученного в результате анализа ковариации, который считался должным. Плиометричний тренинг в течение восьми недель предлагается участникам экспериментальной группы. Результаты Результаты показали, что разные плиометрични тренировочные программы дали значительное развитие в совершенствовании компонентов двигательной способности, таких как скорость, взрывная сила ног и мышечная выносливость участников (p <.05). Результаты показали, что высокоинтенсивная плиометрична подготовка была замечена как выше, чем низкая и средняя интенсивность плиометричнои подготовки, с точки зрения влияния различных пакетов плиометричних на выбранные компоненты двигательной способности среди участников. Выводы: Учитывая полезность и важность плиометричного тренировки, мы рекомендовали, чтобы протокол упражнений, использованный в этом исследовании, может быть полезным для разработки и совершенствования таких компонентов для достижения пиковых показателей в спорте.
Опис
Ключові слова
effects, varied packages, speed, muscular endurance, leg explosive power, ефекти, різноманітні пакети, швидкість, м’язова витривалість, вибухова сила ніг, эффекты, разнообразные пакеты, скорость, мышечная выносливость, взрывная сила ног
Цитування
Effects of varied packages of plyometric training on selected motor ability components among university students / W. Khan, T. Arif, K. Muhammad [et al.] // Physical Education of Students. – 2020. – № 24(5). – P. 278–285.