Influence of means of parterre gymnastics on physical fitness of young athletes in acrobatic rock and roll

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
The aim: to determine the effectiveness of the use of means of parterre gymnastics for physical training at the initial stage of longterm training in acrobatic rock and roll. Material and methods. The study involved 28 children 6-7 years (14 girls and 14 boys) engaged in acrobatic rock and roll the first year. Research methods: Study and analysis of scientific-pedagogical and special-methodical literature; analysis of the curriculum for acrobatic rock and roll, rules and videos of competitions; interview of coaches; pedagogical experiment; pedagogical control tests (testing); methods of mathematical statistics. Results. As a result of the study, a statistically significant positive effect of parterre gymnastics exercises on the level of development of individual physical abilities of young athletes was revealed. Introduction to the educational and training process of young athletes engaged in acrobatic rock ' n ' roll plot complexes of parterre gymnastics for 3 months, contributed to a significant increase in performance: forward tilt, splits, lifting the torso in the air for 1 min. and lifting straight legs in the vise, as well as three somersaults forward (at p <0.05). Conclusions. Priority physical qualities necessary for effective training of young athletes in acrobatic rock and roll are revealed. Among them: flexibility, strength and coordination abilities. On the basis of the analysis of anatomical, physiological and psychological features of the development of children engaged in rock and roll at the initial stage of long-term training, the exercises of parterre gymnastics of a plot orientation are selected. Implemented in the initial training groups. High efficiency of use of means of orchestra gymnastics for development of mobility in hip joints, strength of muscles of a trunk and legs and coordination of movements at children of primary school age who are engaged in acrobatic rock-n-roll at the initial level is experimentally proved. Мета: визначити ефективність використання засобів партерної гімнастики для фізичної підготовки на початковому етапі багаторічного тренування в акробатичному рок-н-ролі. Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 28 дітей 6-7 років (14 дівчат та 14 хлопчиків), що займалися акробатичним рокн-ролом перший рік. Методи дослідження: Вивчення й аналіз науково-педагогічної і спеціально-методичної літератури; аналіз навчальної програми з акробатичного рок-н-ролу, правил та відеозаписів змагань; опитування тренерів; педагогічний експеримент; педагогічні контрольні випробування (тестування); методи математичної статистики. Результати. У результаті дослідження виявлено статистично вірогідний позитивний вплив вправ партерної гімнастики на рівень розвитку окремих фізичних здібностей юних спортсменів. Так, уведення до навчально-тренувального процесу юних спортсменів, що займаються акробатичним рок-н-ролом сюжетних комплексів партерної гімнастики протягом 3 місяців сприяло значному зростанню показників тестів нахил вперед, шпагати, піднімання тулуба в сід за 1 хв. та піднімання прямих ніг у висі, а також три перекиди вперед (при p<0,05). Висновки. Виявлено пріоритетні фізичні здібності, необхідні для ефективної підготовки юних спортсменів у акробатичному рокн-ролі, зокрема гнучкість, силові і координаційні здібності; На основі аналізу анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей розвитку дітей, що займаються рок-н-ролом на початковому етапі багаторічного тренування, підібрано вправи партерної гімнастики сюжетної спрямованості. Впроваджено їх у групах початкової підготовки. Експериментально доведено високу ефективність використання засобів партерної гімнастики для розвитку рухливості у тазостегнових суглобах, сили м’язів тулуба і ніг, та координованості рухів у дітей молодшого шкільного віку, що займаються акробатичним рок-н-ролом на початковому рівні. Мета: визначити ефективність використання засобів партерної гімнастики для фізичної підготовки на початковому етапі багаторічного тренування в акробатичному рок-н-ролі. Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 28 дітей 6-7 років (14 дівчат та 14 хлопчиків), що займалися акробатичним рокн-ролом перший рік. Методи дослідження: Вивчення й аналіз науково-педагогічної і спеціально-методичної літератури; аналіз навчальної програми з акробатичного рок-н-ролу, правил та відеозаписів змагань; опитування тренерів; педагогічний експеримент; педагогічні контрольні випробування (тестування); методи математичної статистики. Результати. У результаті дослідження виявлено статистично вірогідний позитивний вплив вправ партерної гімнастики на рівень розвитку окремих фізичних здібностей юних спортсменів. Так, уведення до навчально-тренувального процесу юних спортсменів, що займаються акробатичним рок-н-ролом сюжетних комплексів партерної гімнастики протягом 3 місяців сприяло значному зростанню показників тестів нахил вперед, шпагати, піднімання тулуба в сід за 1 хв. та піднімання прямих ніг у висі, а також три перекиди вперед (при p<0,05). Висновки. Виявлено пріоритетні фізичні здібності, необхідні для ефективної підготовки юних спортсменів у акробатичному рокн-ролі, зокрема гнучкість, силові і координаційні здібності; На основі аналізу анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей розвитку дітей, що займаються рок-н-ролом на початковому етапі багаторічного тренування, підібрано вправи партерної гімнастики сюжетної спрямованості. Впроваджено їх у групах початкової підготовки. Експериментально доведено високу ефективність використання засобів партерної гімнастики для розвитку рухливості у тазостегнових суглобах, сили м’язів тулуба і ніг, та координованості рухів у дітей молодшого шкільного віку, що займаються акробатичним рок-н-ролом на початковому рівні. Цель: определить эффективность использования средств партерной гимнастики для физической подготовки на начальном этапе многолетней тренировки в акробатическом рок-н-ролле. Материал и методы. В исследовании приняли участие 28 детей 6-7 лет (14 девушек и 14 мальчиков), занимавшихся акробатическим рокн-роллом первый год. Методы исследования: Изучение и анализ научно-педагогической и специально-методической литературы; анализ учебной программы по акробатического рок-н-ролла, правил и видеозаписей соревнований; опрос тренеров; педагогический эксперимент; педагогические контрольные испытания (тестирование); методы математической статистики. Результаты. В результате исследования выявлено статистически достоверный положительное влияние упражнений партерной гимнастики на уровень развития отдельных физических способностей юных спортсменов. Так, введение в учебно-тренировочного процесса юных спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом сюжетных комплексов партерной гимнастики в течение 3 месяцев способствовало значительному росту показателей тестов наклон вперед, шпагаты, поднимание туловища в сед за 1 мин. и поднимание прямых ног в висе, а также три кувырки вперед (при p <0,05). Выводы. Выявлены приоритетные физические способности, необходимые для эффективной подготовки юных спортсменов в акробатическом рокн-ролле, в частности гибкость, силовые и координационные способности; На основе анализа анатомо-физиологических и психологических особенностей развития детей, занимающихся рок-н-роллом на начальном этапе многолетней тренировки, подобрано упражнения партерной гимнастики сюжетной направленности. Внедрена их в группах начальной подготовки. Экспериментально доказана высокая эффективность использования средств партерной гимнастики для развития подвижности в тазобедренных суставах, силы мышц туловища и ног, и скоординированности движений у детей младшего школьного возраста, занимающихся акробатическим рок-н-роллом на начальном уровне.
Опис
Ключові слова
outdoor games, acrobatic rock and roll, primary school students, physical abilities, speed, agility, strength, ability to rhythmic activity, партерна гімнастика, рок-н-рол, фізичні здібності, гнучкість, координованість, силові здібності, початковий етап, партерная гимнастика, рок-н-ролл, физические способности, гибкость, скоординированность, силові здібності, начальный этап
Цитування
Influence of means of parterre gymnastics on physical fitness of young athletes in acrobatic rock and roll / T. Kravchuk [et al.] // Health, sport, rehabilitation. – 2020. – № 6(3). – С.19–25. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2020.06.03.02.