The Translation Peculiarities of the Ancient Ukrainian Monument «On the Campaign of Igor» by American Researchers Jack Haney and Eric Dahl

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Revista Amazonia Investiga
Анотація
The article analyzes somepeculiar features in the English translation of the glorious Ukrainian literary monument «On the Campaign of Igor» («Slovo o polku Igoreve») by the famous American researches Jack Haney and Eric Dahl. It also considers the various publications and translations of the work in English, taking into account the Ukrainian monument translation. It is statedthat in America there are very few works published by the scholars on this issue. It is connected not with the lack of interest in «On the Campaign of Igor», but it is due to the work complexity with the poem, the problems of translation, and the presenceof «confusing selections», as well as unawareness of the political, economic, and everyday situation of those times. It is obvious that the American textbook «On the Campaign of Igor» is a classical scientific English-language edition containing the poem text, explanations, and key aspects. It allows American students not only to study the text of the ancient Ukrainian monument in the original language, but also learn about the historical and literary situation of those times as the Americans imagine it. У статті проаналізовано деякі особливості англійського перекладу славетної української літературної пам’ятки «Слово о полку Ігоревім» відомих американських дослідників Джека Хейні та Еріка Даля. Також розглядаються різні публікації та переклади твору англійською мовою з урахуванням українських перекладів пам’ятки. Зазначається, що в Америці є дуже мало академічних праць, надрукованих науковцями з цього питання. Це пов’язано не з відсутністю інтересу до «Слова о полку Ігоревім», а зі складністю роботи з поемою, проблемами перекладу та наявністю «темних місць», також з незнанням особливостей політичного, економічного, побутового становища тих часів. Підкреслено, що американський підручник зі «Слова о полку Ігоревім» –це класичне наукове англомовне видання, щомістить текст поеми, текстові й ключові пояснення. Це дозволяє американським студентам не лише вивчати текст старовинної української пам’ятки мовою оригіналу, але й дізнатися про історичне та літературне становище тих часів, яким уявляють його американці. В статье проанализированы некоторые особенности английского перевода знаменитой украинского литературного памятника «Слово о полку Игореве» известных американских исследователей Джека Хейни и Эрика Даля. Также рассматриваются различные публикации и переводы произведения на английском языке с учетом украинских переводов памятника. Отмечается, что в Америке очень мало академических работ, напечатанных учеными по этому вопросу. Это связано не с отсутствием интереса к «Слову о полку Игореве», а со сложностью работы с поэмой, проблемами перевода и наличием «темных мест», также с незнанием особенностей политического, экономического, бытового положения тех времен. Подчеркнуто, что американский учебник по «Слова о полку Игореве» -это классическое научное англоязычное издание, содержащими текст поэмы, текстовые и ключевые объяснения. Это позволяет американским студентам не только изучать текст старинного украинского памятника на языке оригинала, но и узнать об историческом и литературном положение тех времен, которым представляют его американцы.
Опис
Ключові слова
Ukrainian literary monument, «On the Campaign of Igor», translation, American textbook peculiar features, українська літературна пам’ятка, «Слово о полку Ігоревім», переклад, особливості американського підручника, украинский литературный памятник, «Слово о полку Игореве», перевод, особенности американского учебника
Цитування
The Translation Peculiarities of the Ancient Ukrainian Monument «On the Campaign of Igor» by American Researchers Jack Haney and Eric Dahl / I. Kostikova, Yu. Вozhko, T. Razumenko, E. Goloborodko // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, is.28. – P. 545–551. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.59