Перспективне управління як підґрунтя нової парадигми в науковому педагогічному дослідженні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури, Академія мистецтв України
Анотація
Перспективне управління, розраховане на майбутнє, забезпечує організацію інноваційної діяльності суб'єктів і на цій основі - становлення компетентного фахівця. Середня перспектива, як процесу колективної справи, залежності від багатьох факторів. Для виявлення рівня впливу факторів і протиріччя, що виникають при впливі кожного фактора, на педагогічний процес, пропонується застосувати факторний аналіз перспективного управління. Перспективное управление, рассчитанное на будущее, обеспечивает организацию инновационной деятельности субъектов и на этой основе - становление компетентного специалиста. Средняя перспектива, как процесса коллективного дела, определяется различными факторами. Для выявления уровня влияния факторов и противоречия, возникающие при воздействии каждого фактора, на педагогический процесс, предлагается применить факторный анализ перспективного управления. Perspective management, designed for the future, ensures the organization of innovation activities of the subjects and, on this basis, the formation of a competent specialist. The average perspective as a collective business process is determined by various factors. To identify the level of influence of factors and the contradictions arising from the influence of each factor on the pedagogical process, it is proposed to apply factor analysis of perspective management.
Опис
Ключові слова
перспективне педагогічне управління, педагогічний експеримент, становлення компетентного фахівця, парадигма управління, перспективное педагогическое управление, педагогический эксперимент, становления компетентного специалиста, парадигма управления, perspective pedagogical management, pedagogical experiment, becoming a competent specialist, management paradigm
Цитування
Прокопенко А. І. Перспективне управління як підґрунтя нової парадигми в науковому педагогічному дослідженні / А. І. Прокопенко, Т. О. Дмитренко // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 22-23 листоп. 2007 р. / Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (голов ред.) та ін.]. – Харків : ХДАК, 2007. – С. 73–74.