РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкривається тема розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців в процесі самостійної роботи. В сучасних умовах розвитку вищої освіти самостійна робота студентів є одним із головних резервів формування у майбутніх фахівців професійних компетенцій. Це багатогранна творча праця, яка потребує спільних зусиль викладача і студентів, збалансування всіх елементів єдиного процесу з метою ефективного входження майбутнього фахівця у професійне середовище. В статье раскрывается тема развития профессиональных компетенций будущих специалистов в процессе самостоятельной работы. В современных условиях развития высшего образования самостоятельная работа студентов является одним из главных резервов формирование у будущих специалистов профессиональных компетенций. Это многогранная творческая работа, которая требует совместных усилий преподавателя и студентов, сбалансирование всех элементов единого процесса с целью эффективного вхождения будущего специалиста в профессиональную среду. The article reveals the topic of development of professional competences of future specialists in the process of independent work. In modern conditions of development of higher education the independent work of students is one of the main reserves, the formation of the future specialists professional competence. This is a multi-faceted creative work, which requires the joint efforts of teacher and students, balancing all the elements of a single process with the aim of effective integration of future specialists in a professional environment.
Опис
Ключові слова
професійні компетенції, міжнародна економіка, майбутні вчителі, самостійні роботи, профессиональные компетенции, международная экономика, будущие учителя, самостоятельные работы, professional competence, international Economics, future teachers, independent work
Цитування
Ночвіна І. О. Розвиток професійних компетенцій майбутніх фахівців в процесі самостійної роботи / І. О. Ночвіна // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 65–70.