Динаміка показників результативності бойової діяльності у шпажистів 10-12 років під впливом авторської програми

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Мета: встановити динаміку показників результативності бойової діяльності у шпажистів 10-12 років під впливом авторської програми. Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 20 шпажистів, у віці 10-12 років. Заняття у групі відбувалися в обсязі 8 годин на тиждень. Дослідження тривало один навчальний рік. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне дослідження, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, метод експертних оцінок (оцінка результативності бойової діяльності), методи математичної статистики. Результати: за допомогою обраних тестів визначено рівні загальної та спеціальної фізичної підготовленості юних шпажистів. Розглянуті проблеми та особливості формування бойового репертуару шпажистів 10-12 років. Розроблено програму підвищення рівня результативності змагальної діяльності за рахунок підвищення інтенсивності тренувальних занять. Доповнено програму засобами дистанційного навчання. Запропонована програма роботи в тижневому та річному циклах. Проведена оцінка динаміки результативності бойового арсеналу юних фехтувальників під впливом розробленої програми. Висновки. В показниках обох досліджуваних груп відбулися позитивні зміни в тестах загальної (p<0,01); та спеціальної (p<0,001) фізичної підготовки. Різниця між групами (p<0,05) у більшості тестів доводить позитивну тенденцію до покращення результатів в експериментальній групі. Хоча в тесті «Човниковий біг 4х9 м» (p˃0,05) та у виконанні результативних атак (p>0,1) достовірних змін між показниками груп не відбулося, в цілому позитивні зрушення наявні. Доведено ефективність розробленої програми щодо якості бойового репертуару. Це підтверджено достовірною динамікою змін у результатах юних шпажистів експериментальної групи (ЕГ) у виконанні саме бойових дій: кількості контратак, результативних атак і результативних контратак (p<0,001). Цель: установить динамику показателей результативности боевой деятельности в шпажистов 10-12 лет под влиянием авторской программы. Материал и методы. В исследовании приняли участие 20 шпажистов, в возрасте 10-12 лет. Занятия в группе проводились в объёме 8 часов в неделю. Исследование длилось один учебный год. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое исследование, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, метод экспертных оценок (оценка результативности боевой деятельности), методы математической статистики. Результаты: с помощью выбранных тестов были определены уровни общей и специальной физической подготовленности юных шпажистов. Рассмотрены проблемы и особенности формирования боевого репертуара шпажистов 10-12 лет. Разработана программа повышения уровня результативности соревновательной деятельности за счет повышения интенсивности тренировочных занятий. Программа дополнена средствами дистанционного обучения. Предлагается программа работы в недельном и годовом циклах. Проведена оценка динамики результативности боевого арсенала юных фехтовальщиков под влиянием разработанной программы. Выводы. В показателях обоих групп произошли позитивные изменения в тестах общей (p<0,01) и специальной (p <0,001) физической подготовки. Разница между группами (p<0,05) в большинстве тестов доказывает позитивную тенденцию к улучшению результатов в экспериментальной группе. Хотя в тесте «Челночный бег 4х9 м» (p˃0,05) и в выполнении результативных атак (p>0,1) достоверных изменений между показателями групп не произошло, в целом позитивные сдвиги наблюдаются. Доказана эффективность разработанной программы относительно качества боевого репертуара. Это подтверждается достоверной динамикой изменений в результатах юных шпажистов экспериментальной группы (ЭГ) в выполнении боевых действий: количестве контратак, результативных атак и результативных контратак (p<0,001). Purpose: to establish the dynamics of indicators of combat effectiveness in swordsmen 10-12 years under the influence of the author's program. Material and methods. The study involved 20 fencers, aged 10-12 years. Classes in the group were conducted in the amount of 8 hours a week. The study lasted one academic year. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical research, pedagogical observation, pedagogical testing, method of expert evaluations (evaluation of combat effectiveness), methods of mathematical statistics. Results: with the help of the selected tests, the levels of general and special physical fitness of young epee fencers were determined. The problems and features of the formation of the combat repertoire of 10-12 years old epee fencers at the stage of basic training are considered. The methodology for increasing the level of effectiveness of competitive activity by increasing the intensity of training sessions has been developed. The program is supplemented with distance learning tools. A program of work is proposed in weekly and yearly cycles. The assessment of the dynamics of the effectiveness of the combat arsenal of young fencers under the influence of the developed program is carried out. Conclusions. in the indicators of both groups, there were positive changes in the tests of general (p<0,01) and special (p<0,001) physical fitness. The difference between the groups (p<0,05) in most tests proves a positive tendency to improve the results in the experimental group. Although in the test «Shuttle run 4x9 m» (p˃0,05) and in the performance of effective attacks (p>0,1) there were no significant changes between the indicators of the groups, in general, positive changes were observed. The effectiveness of the developed program in relation to the quality of the combat repertoire has been proved. This is confirmed by the reliable dynamics of changes in the results of young epee fencers of the experimental group (EG) in the performance of combat actions: the number of counterattacks, effective attacks and effective counterattacks (p<0,001).
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фехтування, юні шпажисти, технічні прийоми, бойові дії, тренування, физическое воспитание, фехтование, юные шпажисты, технические приемы, боевые действия, тренировки, physical education, fencing, young epee fencers, techniques, combat actions, training
Цитування
Кривенцова І. В. Динаміка показників результативності бойової діяльності у шпажистів 10-12 років під впливом авторської програми / І. В. Кривенцова, П. П. Лиманський // Єдиноборства. – 2020. – № 4 (18). – С. 16–24.