Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3842
Title: Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових активів місцевих бюджетів
Other Titles: Роль налога на доходы физических лиц в формировании финансовых активов местных бюджетов
The role of personal income tax in the formation of financial assets of local budgets
Authors: Захарова , А. А.
Zaharova, А.
Keywords: податки
фінансові активи
місцеві бюджети
студентські роботи
налоги
финансовые активы
местные бюджеты
студенческие работы
taxes
financial assets
local budgets
student work
Issue Date: 26-Apr-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Citation: Захарова А. А. Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових активів місцевих бюджетів / А. А. Захарова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 37–38.
Abstract: Отже, одним із пріоритетів бюджетної політики в Україні на сучасному етапі є проведення комплексної реформи місцевого самоврядування, головною метою якої є підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, а також посилення ефективності використання бюджетних коштів. Податок на доходи фізичних осіб є перспективним джерелом зростання спроможності місцевих бюджетів за умови, що структура розподілу буде стабільною. В останні роки спостерігається збільшення надходжень від стягнення ПДФО обумовлені здебільшого збільшенням об’єктів оподаткування та рівнем інфляції. Тому майбутнє зростання цього джерела поповнення місцевого бюджету буде відчуватися протягом майбутніх років зі стабілізацією інфляційних процесів у країні та легалізацією тіньових доходів. Итак, одним из приоритетов бюджетной политики в Украине на современном этапе является проведение комплексной реформы местного самоуправления, главной целью которой является повышение уровня финансовой независимости и расходной автономности местных бюджетов, а также усиление эффективности использования бюджетных средств. Налог на доходы физических лиц является перспективным источником роста способности местных бюджетов при условии, что структура распределения будет стабильной. В последние годы наблюдается увеличение поступлений от взимания НДФЛ обусловленного в основном увеличением объектов налогообложения и уровнем инфляции. Поэтому будущий рост этого источника пополнения местного бюджета будет ощущаться в течение будущих лет со стабилизацией инфляционных процессов в стране и легализацией теневых доходов. So, one of the priorities of budget policy in Ukraine at the present stage is the implementation of a comprehensive reform of local self-government, the main purpose of which is to increase the level of financial independence and spending autonomy of local budgets, as well as to increase the efficiency of use of budget funds. Individual income tax is a promising source of growth in the ability of local budgets, provided that the distribution structure is stable. In recent years, there has been an increase in income from the collection of personal income tax due mainly to an increase in taxable objects and inflation. Therefore, the future growth of this source of replenishment of the local budget will be felt over the coming years with the stabilization of inflationary processes in the country and the legalization of shadow incomes.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3842
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Захарова А. А. pdf334.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.