ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «МАРКЕТИНГ» У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті відображені особливості викладання курсу «Маркетинг» у підготовці бакалаврів зі спеціальності «Економічна теорія». Викладання курсу направлено на формування у студентів уявлення про те, що маркетинг є інструментом досягнення економічних цілей підприємства (отримання прибутку, опанування конкретною часткою ринку) за допомогою задоволення потреб покупців шляхом пропозиції їм конкурентоспроможних товарів. У курсі знайшов відображення практичний досвід професійної роботи вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, використовуються ситуаційні вправи з різних напрямів маркетингової діяльності українських та транснаціональних компаній, що діють на вітчизняному ринку. Завдання курсу «Маркетинг» полягає у тому, щоб сприяти формуванню маркетингового мислення та придбання практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення маркетингових проблем фірми та адаптації її діяльності завдяки маркетинговим інструментам до змін у зовнішньому середовищі. В статье отражены особенности преподавания курса «Маркетинг» в подготовке бакалавров по специальности «Экономическая теория». Преподавание курса направлено на формирование у студентов представления о том, что маркетинг является инструментом достижения экономических целей предприятия (получение прибыли, овладение конкретной долей рынка) посредством удовлетворения потребностей покупателей путем предложения им конкурентоспособных товаров. В курсе нашел отражение практический опыт профессиональной работы отечественных и зарубежных специалистов, используются ситуационные упражнения из различных направлений маркетинговой деятельности украинских и транснациональных компаний, действующих на отечественном рынке. Задача курса «Маркетинг» заключается в том, чтобы способствовать формированию маркетингового мышления и приобретению практических навыков по принятию управленческих решений, направленных на решение маркетинговых проблем фирмы и адаптации её деятельности благодаря маркетинговым инструментам к изменениям во внешней среде. The article presents the peculiarities of teaching the course "Marketing" in the preparation of bachelors in the specialty "Economic theory". The teaching course aims to develop in students the idea that marketing is a tool for achieving economic goals of the enterprise (profit, mastering a specific market share) by addressing needs of customers by offering them competitive products. In the course reflected the practical professional experience of domestic and foreign experts, the use of situational exercises of various directions of marketing activity of Ukrainian and multinational companies operating in the domestic market. The objective of the course "Marketing" is to promote the formation of marketing thinking and the acquisition of practical skills on management decisions aimed at solving marketing problems of the firm and to adapt its activities through marketing instruments to changes in the external environment.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, сучасна економіка України, економічна теорія, маркетинг, экономическое образование, современная экономика Украины, экономическая теория, economic education, the modern economy of Ukraine, economic theory, marketing
Цитування
Сідельнікова В. К. Особливості викладання курсу «Маркетинг» у підготовці бакалаврів зі спеціальності «Економічна теорія» / В. К. Сідельнікова // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 32–36.